کمترین: 
2.0015
بیشترین: 
2.0272
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0245
زمان: 
4/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 26 تیر 1397 , 2.0245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 00:00","price":2.0124},{"date":"1397/04/26 00:32","price":2.0119},{"date":"1397/04/26 01:00","price":2.0059},{"date":"1397/04/26 01:32","price":2.0086},{"date":"1397/04/26 02:00","price":2.009},{"date":"1397/04/26 03:00","price":2.0075},{"date":"1397/04/26 03:32","price":2.0066},{"date":"1397/04/26 04:00","price":2.0065},{"date":"1397/04/26 05:00","price":2.0085},{"date":"1397/04/26 05:32","price":2.011},{"date":"1397/04/26 06:00","price":2.0095},{"date":"1397/04/26 08:00","price":2.0085},{"date":"1397/04/26 08:32","price":2.0075},{"date":"1397/04/26 09:08","price":2.0095},{"date":"1397/04/26 09:32","price":2.0085},{"date":"1397/04/26 10:00","price":2.0065},{"date":"1397/04/26 10:32","price":2.006},{"date":"1397/04/26 11:00","price":2.003},{"date":"1397/04/26 11:32","price":2.0025},{"date":"1397/04/26 12:32","price":2.0085},{"date":"1397/04/26 13:00","price":2.013},{"date":"1397/04/26 13:32","price":2.01},{"date":"1397/04/26 14:08","price":2.0075},{"date":"1397/04/26 14:32","price":2.0038},{"date":"1397/04/26 15:00","price":2.0015},{"date":"1397/04/26 15:32","price":2.0045},{"date":"1397/04/26 16:00","price":2.0115},{"date":"1397/04/26 16:32","price":2.0085},{"date":"1397/04/26 17:00","price":2.009},{"date":"1397/04/26 17:32","price":2.0135},{"date":"1397/04/26 18:00","price":2.0038},{"date":"1397/04/26 18:32","price":2.0035},{"date":"1397/04/26 19:00","price":2.0155},{"date":"1397/04/26 19:32","price":2.0147},{"date":"1397/04/26 20:00","price":2.0083},{"date":"1397/04/26 20:32","price":2.0115},{"date":"1397/04/26 21:00","price":2.011},{"date":"1397/04/26 21:32","price":2.0156},{"date":"1397/04/26 22:00","price":2.0196},{"date":"1397/04/26 22:32","price":2.018},{"date":"1397/04/26 23:00","price":2.0272},{"date":"1397/04/26 23:32","price":2.0245}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399