کمترین: 
971
بیشترین: 
1001
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976
زمان: 
4/25 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 25 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 تیر 1397 , 976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":994},{"date":"1397/04/25 10:40","price":993},{"date":"1397/04/25 10:50","price":994},{"date":"1397/04/25 11:20","price":993},{"date":"1397/04/25 11:40","price":994},{"date":"1397/04/25 11:50","price":1000},{"date":"1397/04/25 12:00","price":1001},{"date":"1397/04/25 12:10","price":987},{"date":"1397/04/25 12:30","price":989},{"date":"1397/04/25 12:40","price":983},{"date":"1397/04/25 12:50","price":979},{"date":"1397/04/25 13:00","price":983},{"date":"1397/04/25 13:10","price":991},{"date":"1397/04/25 13:20","price":985},{"date":"1397/04/25 13:40","price":988},{"date":"1397/04/25 13:50","price":994},{"date":"1397/04/25 14:00","price":993},{"date":"1397/04/25 14:20","price":992},{"date":"1397/04/25 14:30","price":990},{"date":"1397/04/25 14:40","price":986},{"date":"1397/04/25 15:10","price":985},{"date":"1397/04/25 15:20","price":987},{"date":"1397/04/25 15:40","price":996},{"date":"1397/04/25 15:50","price":990},{"date":"1397/04/25 16:00","price":993},{"date":"1397/04/25 16:10","price":995},{"date":"1397/04/25 16:20","price":986},{"date":"1397/04/25 16:30","price":992},{"date":"1397/04/25 16:40","price":993},{"date":"1397/04/25 16:50","price":987},{"date":"1397/04/25 17:20","price":981},{"date":"1397/04/25 17:30","price":983},{"date":"1397/04/25 17:40","price":984},{"date":"1397/04/25 17:50","price":985},{"date":"1397/04/25 18:00","price":982},{"date":"1397/04/25 18:20","price":984},{"date":"1397/04/25 18:30","price":983},{"date":"1397/04/25 18:40","price":980},{"date":"1397/04/25 18:50","price":982},{"date":"1397/04/25 19:20","price":981},{"date":"1397/04/25 19:30","price":980},{"date":"1397/04/25 19:40","price":981},{"date":"1397/04/25 19:50","price":975},{"date":"1397/04/25 20:10","price":977},{"date":"1397/04/25 20:20","price":974},{"date":"1397/04/25 20:30","price":971},{"date":"1397/04/25 20:40","price":973},{"date":"1397/04/25 20:50","price":976},{"date":"1397/04/25 21:00","price":977},{"date":"1397/04/25 21:10","price":978},{"date":"1397/04/25 21:20","price":976}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398