کمترین: 
2146
بیشترین: 
2211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2154
زمان: 
4/25 21:20
قیمت درهم امارات امروز 25 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 25 تیر 1397 , 2154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":2193},{"date":"1397/04/25 10:40","price":2192},{"date":"1397/04/25 11:20","price":2194},{"date":"1397/04/25 11:40","price":2193},{"date":"1397/04/25 11:50","price":2211},{"date":"1397/04/25 12:00","price":2207},{"date":"1397/04/25 12:10","price":2180},{"date":"1397/04/25 12:30","price":2184},{"date":"1397/04/25 12:40","price":2183},{"date":"1397/04/25 12:50","price":2162},{"date":"1397/04/25 13:00","price":2170},{"date":"1397/04/25 13:10","price":2178},{"date":"1397/04/25 13:20","price":2173},{"date":"1397/04/25 13:40","price":2180},{"date":"1397/04/25 13:50","price":2193},{"date":"1397/04/25 14:00","price":2191},{"date":"1397/04/25 14:20","price":2187},{"date":"1397/04/25 14:30","price":2181},{"date":"1397/04/25 14:40","price":2174},{"date":"1397/04/25 15:10","price":2172},{"date":"1397/04/25 15:20","price":2174},{"date":"1397/04/25 15:40","price":2192},{"date":"1397/04/25 15:50","price":2195},{"date":"1397/04/25 16:00","price":2187},{"date":"1397/04/25 16:10","price":2192},{"date":"1397/04/25 16:20","price":2171},{"date":"1397/04/25 16:30","price":2184},{"date":"1397/04/25 16:40","price":2186},{"date":"1397/04/25 16:50","price":2172},{"date":"1397/04/25 17:20","price":2160},{"date":"1397/04/25 17:30","price":2168},{"date":"1397/04/25 17:40","price":2171},{"date":"1397/04/25 17:50","price":2172},{"date":"1397/04/25 18:00","price":2163},{"date":"1397/04/25 18:10","price":2165},{"date":"1397/04/25 18:20","price":2170},{"date":"1397/04/25 18:40","price":2162},{"date":"1397/04/25 18:50","price":2164},{"date":"1397/04/25 19:00","price":2163},{"date":"1397/04/25 19:10","price":2164},{"date":"1397/04/25 19:20","price":2161},{"date":"1397/04/25 19:40","price":2162},{"date":"1397/04/25 19:50","price":2151},{"date":"1397/04/25 20:10","price":2150},{"date":"1397/04/25 20:20","price":2147},{"date":"1397/04/25 20:30","price":2146},{"date":"1397/04/25 20:40","price":2147},{"date":"1397/04/25 20:50","price":2154},{"date":"1397/04/25 21:00","price":2157},{"date":"1397/04/25 21:10","price":2158},{"date":"1397/04/25 21:20","price":2154}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398