کمترین: 
11528.7
بیشترین: 
11528.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11528.7
زمان: 
4/25 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 25 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 تیر 1397 , 11528.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":11528.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398