کمترین: 
627.63
بیشترین: 
652.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
631.38
زمان: 
4/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 تیر 1397 , 631.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 05:00","price":651},{"date":"1397/04/25 05:32","price":652.38},{"date":"1397/04/25 06:00","price":651.63},{"date":"1397/04/25 07:00","price":650.63},{"date":"1397/04/25 07:32","price":650.38},{"date":"1397/04/25 08:00","price":650.88},{"date":"1397/04/25 09:00","price":650.63},{"date":"1397/04/25 10:00","price":650.38},{"date":"1397/04/25 10:32","price":650.63},{"date":"1397/04/25 11:00","price":650.13},{"date":"1397/04/25 11:32","price":649.38},{"date":"1397/04/25 12:00","price":650.63},{"date":"1397/04/25 12:32","price":651.13},{"date":"1397/04/25 13:32","price":652.38},{"date":"1397/04/25 14:00","price":652.88},{"date":"1397/04/25 14:32","price":651.88},{"date":"1397/04/25 15:00","price":648.88},{"date":"1397/04/25 15:32","price":644.13},{"date":"1397/04/25 16:00","price":642.88},{"date":"1397/04/25 16:32","price":644.13},{"date":"1397/04/25 17:00","price":642.88},{"date":"1397/04/25 17:32","price":639.5},{"date":"1397/04/25 18:00","price":639.38},{"date":"1397/04/25 18:32","price":638.38},{"date":"1397/04/25 19:00","price":634.88},{"date":"1397/04/25 19:32","price":634.13},{"date":"1397/04/25 20:00","price":634},{"date":"1397/04/25 20:32","price":631.63},{"date":"1397/04/25 21:00","price":631.38},{"date":"1397/04/25 21:32","price":631.88},{"date":"1397/04/25 22:00","price":631.38},{"date":"1397/04/25 22:32","price":627.63},{"date":"1397/04/25 23:00","price":632.13},{"date":"1397/04/25 23:32","price":631.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398