کمترین: 
71.56
بیشترین: 
75.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.22
زمان: 
4/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 تیر 1397 , 72.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 05:00","price":75.02},{"date":"1397/04/25 05:32","price":75.12},{"date":"1397/04/25 06:00","price":75.09},{"date":"1397/04/25 06:32","price":75.05},{"date":"1397/04/25 07:00","price":74.86},{"date":"1397/04/25 08:00","price":74.91},{"date":"1397/04/25 08:32","price":74.92},{"date":"1397/04/25 09:00","price":74.89},{"date":"1397/04/25 09:32","price":74.87},{"date":"1397/04/25 10:00","price":74.86},{"date":"1397/04/25 10:32","price":74.89},{"date":"1397/04/25 11:32","price":74.68},{"date":"1397/04/25 12:00","price":74.85},{"date":"1397/04/25 12:32","price":75.06},{"date":"1397/04/25 13:00","price":75.05},{"date":"1397/04/25 13:32","price":75.22},{"date":"1397/04/25 14:00","price":75.17},{"date":"1397/04/25 14:32","price":75},{"date":"1397/04/25 15:00","price":74.56},{"date":"1397/04/25 15:32","price":73.95},{"date":"1397/04/25 16:00","price":73.77},{"date":"1397/04/25 16:32","price":73.97},{"date":"1397/04/25 17:00","price":73.76},{"date":"1397/04/25 17:32","price":73.31},{"date":"1397/04/25 18:00","price":73.28},{"date":"1397/04/25 18:32","price":73.14},{"date":"1397/04/25 19:00","price":72.64},{"date":"1397/04/25 20:00","price":72.57},{"date":"1397/04/25 20:32","price":72.12},{"date":"1397/04/25 21:00","price":72.1},{"date":"1397/04/25 21:32","price":72.19},{"date":"1397/04/25 22:00","price":72.04},{"date":"1397/04/25 22:32","price":71.56},{"date":"1397/04/25 23:00","price":72.18},{"date":"1397/04/25 23:32","price":72.22}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398