کمترین: 
2.0035
بیشترین: 
2.1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0128
زمان: 
4/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 تیر 1397 , 2.0128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 03:00","price":2.1025},{"date":"1397/04/25 03:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/25 04:00","price":2.1035},{"date":"1397/04/25 04:32","price":2.1025},{"date":"1397/04/25 05:00","price":2.1005},{"date":"1397/04/25 05:32","price":2.1045},{"date":"1397/04/25 06:00","price":2.104},{"date":"1397/04/25 06:32","price":2.1035},{"date":"1397/04/25 07:00","price":2.0995},{"date":"1397/04/25 07:32","price":2.0985},{"date":"1397/04/25 08:00","price":2.1015},{"date":"1397/04/25 08:32","price":2.101},{"date":"1397/04/25 09:00","price":2.099},{"date":"1397/04/25 09:32","price":2.0987},{"date":"1397/04/25 10:00","price":2.0985},{"date":"1397/04/25 10:32","price":2.098},{"date":"1397/04/25 11:32","price":2.0945},{"date":"1397/04/25 12:00","price":2.0975},{"date":"1397/04/25 12:32","price":2.0985},{"date":"1397/04/25 13:00","price":2.0995},{"date":"1397/04/25 13:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/25 14:00","price":2.0995},{"date":"1397/04/25 14:32","price":2.0975},{"date":"1397/04/25 15:00","price":2.0884},{"date":"1397/04/25 15:32","price":2.0725},{"date":"1397/04/25 16:00","price":2.0726},{"date":"1397/04/25 16:32","price":2.0762},{"date":"1397/04/25 17:00","price":2.0732},{"date":"1397/04/25 17:32","price":2.0614},{"date":"1397/04/25 18:00","price":2.0516},{"date":"1397/04/25 18:32","price":2.043},{"date":"1397/04/25 19:00","price":2.0315},{"date":"1397/04/25 19:32","price":2.0305},{"date":"1397/04/25 20:00","price":2.0285},{"date":"1397/04/25 20:32","price":2.018},{"date":"1397/04/25 21:00","price":2.0155},{"date":"1397/04/25 21:32","price":2.0153},{"date":"1397/04/25 22:00","price":2.015},{"date":"1397/04/25 22:32","price":2.0035},{"date":"1397/04/25 23:00","price":2.016},{"date":"1397/04/25 23:32","price":2.0128}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398