کمترین: 
2.0522
بیشترین: 
2.1353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0644
زمان: 
4/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 2.0644 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 03:00","price":2.1311},{"date":"1397/04/25 03:32","price":2.1307},{"date":"1397/04/25 04:00","price":2.1324},{"date":"1397/04/25 04:32","price":2.131},{"date":"1397/04/25 05:00","price":2.1294},{"date":"1397/04/25 05:32","price":2.1334},{"date":"1397/04/25 06:00","price":2.1315},{"date":"1397/04/25 06:32","price":2.1311},{"date":"1397/04/25 07:00","price":2.1279},{"date":"1397/04/25 07:32","price":2.1272},{"date":"1397/04/25 08:00","price":2.1284},{"date":"1397/04/25 08:32","price":2.1282},{"date":"1397/04/25 09:00","price":2.1273},{"date":"1397/04/25 09:32","price":2.1271},{"date":"1397/04/25 10:00","price":2.1268},{"date":"1397/04/25 10:32","price":2.1272},{"date":"1397/04/25 11:00","price":2.1261},{"date":"1397/04/25 11:32","price":2.1228},{"date":"1397/04/25 12:00","price":2.1276},{"date":"1397/04/25 12:32","price":2.1301},{"date":"1397/04/25 13:00","price":2.1293},{"date":"1397/04/25 13:32","price":2.1353},{"date":"1397/04/25 14:00","price":2.1335},{"date":"1397/04/25 14:32","price":2.129},{"date":"1397/04/25 15:00","price":2.1203},{"date":"1397/04/25 15:32","price":2.1062},{"date":"1397/04/25 16:00","price":2.1024},{"date":"1397/04/25 16:32","price":2.1065},{"date":"1397/04/25 17:00","price":2.1018},{"date":"1397/04/25 17:32","price":2.0918},{"date":"1397/04/25 18:00","price":2.0892},{"date":"1397/04/25 18:32","price":2.0845},{"date":"1397/04/25 19:00","price":2.0753},{"date":"1397/04/25 19:32","price":2.0732},{"date":"1397/04/25 20:00","price":2.0719},{"date":"1397/04/25 20:32","price":2.0633},{"date":"1397/04/25 21:00","price":2.0631},{"date":"1397/04/25 21:32","price":2.0657},{"date":"1397/04/25 22:00","price":2.0636},{"date":"1397/04/25 22:32","price":2.0522},{"date":"1397/04/25 23:00","price":2.0672},{"date":"1397/04/25 23:32","price":2.0644}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398