کمترین: 
66.77
بیشترین: 
69.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.31
زمان: 
4/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 تیر 1397 , 67.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 03:00","price":69.71},{"date":"1397/04/25 03:32","price":69.67},{"date":"1397/04/25 04:00","price":69.7},{"date":"1397/04/25 04:32","price":69.66},{"date":"1397/04/25 05:00","price":69.59},{"date":"1397/04/25 05:32","price":69.69},{"date":"1397/04/25 06:00","price":69.67},{"date":"1397/04/25 07:00","price":69.56},{"date":"1397/04/25 07:32","price":69.5},{"date":"1397/04/25 08:00","price":69.56},{"date":"1397/04/25 09:00","price":69.5},{"date":"1397/04/25 09:32","price":69.47},{"date":"1397/04/25 10:32","price":69.42},{"date":"1397/04/25 11:00","price":69.45},{"date":"1397/04/25 11:32","price":69.28},{"date":"1397/04/25 12:00","price":69.36},{"date":"1397/04/25 13:32","price":69.47},{"date":"1397/04/25 14:00","price":69.49},{"date":"1397/04/25 14:32","price":69.28},{"date":"1397/04/25 15:00","price":68.97},{"date":"1397/04/25 15:32","price":68.67},{"date":"1397/04/25 16:00","price":68.61},{"date":"1397/04/25 16:32","price":68.72},{"date":"1397/04/25 17:00","price":68.55},{"date":"1397/04/25 17:32","price":68.3},{"date":"1397/04/25 18:00","price":68.31},{"date":"1397/04/25 18:32","price":68.19},{"date":"1397/04/25 19:00","price":67.5},{"date":"1397/04/25 19:32","price":67.47},{"date":"1397/04/25 20:00","price":67.64},{"date":"1397/04/25 20:32","price":67.31},{"date":"1397/04/25 21:00","price":67.3},{"date":"1397/04/25 21:32","price":67.17},{"date":"1397/04/25 22:00","price":67.06},{"date":"1397/04/25 22:32","price":66.77},{"date":"1397/04/25 23:00","price":67.21},{"date":"1397/04/25 23:32","price":67.31}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398