کمترین: 
69.95
بیشترین: 
69.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.95
زمان: 
4/24 16:32
قیمت نفت سبک امروز 24 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 تیر 1397 , 69.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 16:32","price":69.95}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398