کمترین: 
4701
بیشترین: 
4849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4723
زمان: 
4/24 20:30
قیمت منات آذربایجان امروز 24 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 تیر 1397 , 4723 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 11:40","price":4736},{"date":"1397/04/24 11:50","price":4807},{"date":"1397/04/24 12:00","price":4815},{"date":"1397/04/24 12:10","price":4819},{"date":"1397/04/24 12:20","price":4823},{"date":"1397/04/24 12:50","price":4807},{"date":"1397/04/24 13:00","price":4811},{"date":"1397/04/24 13:10","price":4791},{"date":"1397/04/24 13:20","price":4783},{"date":"1397/04/24 13:30","price":4832},{"date":"1397/04/24 13:50","price":4849},{"date":"1397/04/24 14:00","price":4816},{"date":"1397/04/24 14:20","price":4808},{"date":"1397/04/24 14:30","price":4780},{"date":"1397/04/24 14:50","price":4809},{"date":"1397/04/24 15:10","price":4771},{"date":"1397/04/24 15:20","price":4783},{"date":"1397/04/24 15:30","price":4780},{"date":"1397/04/24 15:40","price":4777},{"date":"1397/04/24 15:50","price":4759},{"date":"1397/04/24 16:10","price":4722},{"date":"1397/04/24 16:20","price":4788},{"date":"1397/04/24 16:30","price":4776},{"date":"1397/04/24 16:40","price":4723},{"date":"1397/04/24 16:50","price":4738},{"date":"1397/04/24 17:00","price":4743},{"date":"1397/04/24 17:10","price":4706},{"date":"1397/04/24 17:20","price":4701},{"date":"1397/04/24 17:30","price":4718},{"date":"1397/04/24 17:40","price":4743},{"date":"1397/04/24 17:50","price":4751},{"date":"1397/04/24 18:00","price":4754},{"date":"1397/04/24 18:10","price":4763},{"date":"1397/04/24 18:30","price":4771},{"date":"1397/04/24 18:40","price":4764},{"date":"1397/04/24 19:00","price":4763},{"date":"1397/04/24 19:10","price":4751},{"date":"1397/04/24 19:20","price":4729},{"date":"1397/04/24 19:30","price":4735},{"date":"1397/04/24 19:50","price":4748},{"date":"1397/04/24 20:10","price":4731},{"date":"1397/04/24 20:20","price":4714},{"date":"1397/04/24 20:30","price":4723}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398