کمترین: 
128
بیشترین: 
132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129
زمان: 
4/24 20:30
قیمت روبل روسیه امروز 24 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 تیر 1397 , 129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 11:40","price":129},{"date":"1397/04/24 11:50","price":131},{"date":"1397/04/24 13:20","price":130},{"date":"1397/04/24 13:30","price":132},{"date":"1397/04/24 14:00","price":131},{"date":"1397/04/24 14:30","price":130},{"date":"1397/04/24 14:50","price":131},{"date":"1397/04/24 15:10","price":130},{"date":"1397/04/24 16:10","price":129},{"date":"1397/04/24 16:20","price":130},{"date":"1397/04/24 16:40","price":129},{"date":"1397/04/24 17:10","price":128},{"date":"1397/04/24 17:30","price":129},{"date":"1397/04/24 18:10","price":130},{"date":"1397/04/24 19:10","price":129},{"date":"1397/04/24 20:20","price":128},{"date":"1397/04/24 20:30","price":129}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398