کمترین: 
110
بیشترین: 
114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111
زمان: 
4/24 20:10
قیمت افغانی امروز 24 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 24 تیر 1397 , 111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 11:40","price":111},{"date":"1397/04/24 11:50","price":113},{"date":"1397/04/24 13:20","price":112},{"date":"1397/04/24 13:30","price":114},{"date":"1397/04/24 14:20","price":113},{"date":"1397/04/24 14:30","price":112},{"date":"1397/04/24 14:50","price":113},{"date":"1397/04/24 15:10","price":112},{"date":"1397/04/24 16:10","price":111},{"date":"1397/04/24 16:20","price":112},{"date":"1397/04/24 16:40","price":111},{"date":"1397/04/24 17:20","price":110},{"date":"1397/04/24 17:30","price":111},{"date":"1397/04/24 18:10","price":112},{"date":"1397/04/24 19:20","price":111},{"date":"1397/04/24 19:50","price":112},{"date":"1397/04/24 20:10","price":111}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398