کمترین: 
1965
بیشترین: 
2041
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1994
زمان: 
4/24 20:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 تیر 1397 , 1994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":1965},{"date":"1397/04/24 11:40","price":1999},{"date":"1397/04/24 11:50","price":2022},{"date":"1397/04/24 12:00","price":2033},{"date":"1397/04/24 12:20","price":2036},{"date":"1397/04/24 12:50","price":2029},{"date":"1397/04/24 13:10","price":2031},{"date":"1397/04/24 13:20","price":2015},{"date":"1397/04/24 13:30","price":2034},{"date":"1397/04/24 13:50","price":2041},{"date":"1397/04/24 14:00","price":2033},{"date":"1397/04/24 14:20","price":2030},{"date":"1397/04/24 14:30","price":2018},{"date":"1397/04/24 14:50","price":2028},{"date":"1397/04/24 15:10","price":2014},{"date":"1397/04/24 15:20","price":2018},{"date":"1397/04/24 15:30","price":2019},{"date":"1397/04/24 15:40","price":2016},{"date":"1397/04/24 15:50","price":2009},{"date":"1397/04/24 16:10","price":1993},{"date":"1397/04/24 16:20","price":2016},{"date":"1397/04/24 16:40","price":2002},{"date":"1397/04/24 16:50","price":1999},{"date":"1397/04/24 17:00","price":2004},{"date":"1397/04/24 17:10","price":1987},{"date":"1397/04/24 17:20","price":1983},{"date":"1397/04/24 17:30","price":1991},{"date":"1397/04/24 17:40","price":1999},{"date":"1397/04/24 17:50","price":2004},{"date":"1397/04/24 18:00","price":2000},{"date":"1397/04/24 18:10","price":2007},{"date":"1397/04/24 18:20","price":2013},{"date":"1397/04/24 18:30","price":2014},{"date":"1397/04/24 18:50","price":2011},{"date":"1397/04/24 19:10","price":2006},{"date":"1397/04/24 19:20","price":1999},{"date":"1397/04/24 19:30","price":1995},{"date":"1397/04/24 19:40","price":1999},{"date":"1397/04/24 19:50","price":2004},{"date":"1397/04/24 20:10","price":1997},{"date":"1397/04/24 20:20","price":1992},{"date":"1397/04/24 20:30","price":1994}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398