کمترین: 
1014
بیشترین: 
1053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1029
زمان: 
4/24 20:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 24 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 تیر 1397 , 1029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":1014},{"date":"1397/04/24 11:40","price":1031},{"date":"1397/04/24 11:50","price":1043},{"date":"1397/04/24 12:00","price":1048},{"date":"1397/04/24 12:10","price":1049},{"date":"1397/04/24 12:20","price":1050},{"date":"1397/04/24 12:50","price":1047},{"date":"1397/04/24 13:00","price":1048},{"date":"1397/04/24 13:20","price":1038},{"date":"1397/04/24 13:30","price":1049},{"date":"1397/04/24 13:50","price":1053},{"date":"1397/04/24 14:00","price":1051},{"date":"1397/04/24 14:20","price":1047},{"date":"1397/04/24 14:30","price":1041},{"date":"1397/04/24 14:50","price":1046},{"date":"1397/04/24 15:10","price":1039},{"date":"1397/04/24 15:20","price":1041},{"date":"1397/04/24 15:30","price":1042},{"date":"1397/04/24 15:40","price":1041},{"date":"1397/04/24 15:50","price":1036},{"date":"1397/04/24 16:10","price":1028},{"date":"1397/04/24 16:20","price":1040},{"date":"1397/04/24 16:40","price":1033},{"date":"1397/04/24 16:50","price":1031},{"date":"1397/04/24 17:00","price":1034},{"date":"1397/04/24 17:10","price":1025},{"date":"1397/04/24 17:20","price":1023},{"date":"1397/04/24 17:30","price":1027},{"date":"1397/04/24 17:40","price":1031},{"date":"1397/04/24 17:50","price":1032},{"date":"1397/04/24 18:10","price":1035},{"date":"1397/04/24 18:20","price":1039},{"date":"1397/04/24 18:50","price":1038},{"date":"1397/04/24 19:00","price":1037},{"date":"1397/04/24 19:10","price":1035},{"date":"1397/04/24 19:20","price":1031},{"date":"1397/04/24 19:30","price":1029},{"date":"1397/04/24 19:40","price":1031},{"date":"1397/04/24 19:50","price":1034},{"date":"1397/04/24 20:10","price":1030},{"date":"1397/04/24 20:20","price":1028},{"date":"1397/04/24 20:30","price":1029}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398