کمترین: 
5833
بیشترین: 
6058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5918
زمان: 
4/24 20:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 تیر 1397 , 5918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":5833},{"date":"1397/04/24 11:40","price":5934},{"date":"1397/04/24 11:50","price":6003},{"date":"1397/04/24 12:00","price":6033},{"date":"1397/04/24 12:10","price":6038},{"date":"1397/04/24 12:20","price":6044},{"date":"1397/04/24 12:50","price":6023},{"date":"1397/04/24 13:10","price":6013},{"date":"1397/04/24 13:20","price":5981},{"date":"1397/04/24 13:30","price":6038},{"date":"1397/04/24 13:50","price":6058},{"date":"1397/04/24 14:00","price":6034},{"date":"1397/04/24 14:20","price":6026},{"date":"1397/04/24 14:30","price":5989},{"date":"1397/04/24 14:50","price":6020},{"date":"1397/04/24 15:10","price":5978},{"date":"1397/04/24 15:20","price":5989},{"date":"1397/04/24 15:30","price":5993},{"date":"1397/04/24 15:40","price":5985},{"date":"1397/04/24 15:50","price":5962},{"date":"1397/04/24 16:10","price":5917},{"date":"1397/04/24 16:20","price":5984},{"date":"1397/04/24 16:40","price":5942},{"date":"1397/04/24 16:50","price":5932},{"date":"1397/04/24 17:00","price":5947},{"date":"1397/04/24 17:10","price":5896},{"date":"1397/04/24 17:20","price":5886},{"date":"1397/04/24 17:30","price":5911},{"date":"1397/04/24 17:40","price":5932},{"date":"1397/04/24 17:50","price":5947},{"date":"1397/04/24 18:00","price":5936},{"date":"1397/04/24 18:10","price":5957},{"date":"1397/04/24 18:20","price":5974},{"date":"1397/04/24 18:30","price":5978},{"date":"1397/04/24 18:50","price":5970},{"date":"1397/04/24 19:00","price":5967},{"date":"1397/04/24 19:10","price":5953},{"date":"1397/04/24 19:20","price":5932},{"date":"1397/04/24 19:30","price":5921},{"date":"1397/04/24 19:40","price":5932},{"date":"1397/04/24 19:50","price":5949},{"date":"1397/04/24 20:10","price":5928},{"date":"1397/04/24 20:20","price":5913},{"date":"1397/04/24 20:30","price":5918}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398