کمترین: 
981
بیشترین: 
1019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
995
زمان: 
4/24 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 24 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 تیر 1397 , 995 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":981},{"date":"1397/04/24 11:40","price":998},{"date":"1397/04/24 11:50","price":1010},{"date":"1397/04/24 12:00","price":1015},{"date":"1397/04/24 12:20","price":1017},{"date":"1397/04/24 12:50","price":1013},{"date":"1397/04/24 13:10","price":1014},{"date":"1397/04/24 13:20","price":1006},{"date":"1397/04/24 13:30","price":1016},{"date":"1397/04/24 13:50","price":1019},{"date":"1397/04/24 14:00","price":1015},{"date":"1397/04/24 14:20","price":1014},{"date":"1397/04/24 14:30","price":1007},{"date":"1397/04/24 14:50","price":1013},{"date":"1397/04/24 15:10","price":1006},{"date":"1397/04/24 15:20","price":1007},{"date":"1397/04/24 15:30","price":1008},{"date":"1397/04/24 15:40","price":1007},{"date":"1397/04/24 15:50","price":1003},{"date":"1397/04/24 16:10","price":995},{"date":"1397/04/24 16:20","price":1007},{"date":"1397/04/24 16:40","price":1000},{"date":"1397/04/24 16:50","price":998},{"date":"1397/04/24 17:00","price":1000},{"date":"1397/04/24 17:10","price":992},{"date":"1397/04/24 17:20","price":990},{"date":"1397/04/24 17:30","price":994},{"date":"1397/04/24 17:40","price":998},{"date":"1397/04/24 17:50","price":1000},{"date":"1397/04/24 18:00","price":998},{"date":"1397/04/24 18:10","price":1002},{"date":"1397/04/24 18:20","price":1005},{"date":"1397/04/24 18:30","price":1006},{"date":"1397/04/24 18:50","price":1004},{"date":"1397/04/24 19:10","price":1001},{"date":"1397/04/24 19:20","price":998},{"date":"1397/04/24 19:30","price":996},{"date":"1397/04/24 19:40","price":998},{"date":"1397/04/24 19:50","price":1001},{"date":"1397/04/24 20:10","price":997},{"date":"1397/04/24 20:20","price":995}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398