کمترین: 
1248
بیشترین: 
1296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1266
زمان: 
4/24 20:30
قیمت کرون دانمارک امروز 24 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 تیر 1397 , 1266 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":1248},{"date":"1397/04/24 11:40","price":1269},{"date":"1397/04/24 11:50","price":1284},{"date":"1397/04/24 12:00","price":1289},{"date":"1397/04/24 12:10","price":1292},{"date":"1397/04/24 12:20","price":1293},{"date":"1397/04/24 12:50","price":1289},{"date":"1397/04/24 13:20","price":1280},{"date":"1397/04/24 13:30","price":1292},{"date":"1397/04/24 13:50","price":1296},{"date":"1397/04/24 14:00","price":1293},{"date":"1397/04/24 14:20","price":1289},{"date":"1397/04/24 14:30","price":1279},{"date":"1397/04/24 14:50","price":1288},{"date":"1397/04/24 15:10","price":1279},{"date":"1397/04/24 15:20","price":1281},{"date":"1397/04/24 15:30","price":1282},{"date":"1397/04/24 15:40","price":1281},{"date":"1397/04/24 15:50","price":1276},{"date":"1397/04/24 16:10","price":1266},{"date":"1397/04/24 16:20","price":1280},{"date":"1397/04/24 16:40","price":1271},{"date":"1397/04/24 16:50","price":1269},{"date":"1397/04/24 17:00","price":1272},{"date":"1397/04/24 17:10","price":1261},{"date":"1397/04/24 17:20","price":1259},{"date":"1397/04/24 17:30","price":1265},{"date":"1397/04/24 17:40","price":1269},{"date":"1397/04/24 17:50","price":1270},{"date":"1397/04/24 18:10","price":1274},{"date":"1397/04/24 18:20","price":1279},{"date":"1397/04/24 18:50","price":1277},{"date":"1397/04/24 19:10","price":1274},{"date":"1397/04/24 19:20","price":1269},{"date":"1397/04/24 19:30","price":1267},{"date":"1397/04/24 19:40","price":1269},{"date":"1397/04/24 19:50","price":1273},{"date":"1397/04/24 20:10","price":1268},{"date":"1397/04/24 20:20","price":1265},{"date":"1397/04/24 20:30","price":1266}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398