کمترین: 
2185
بیشترین: 
2277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2217
زمان: 
4/24 20:30
قیمت ریال قطر امروز 24 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 24 تیر 1397 , 2217 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":2185},{"date":"1397/04/24 11:40","price":2223},{"date":"1397/04/24 11:50","price":2248},{"date":"1397/04/24 12:00","price":2260},{"date":"1397/04/24 12:10","price":2262},{"date":"1397/04/24 12:30","price":2264},{"date":"1397/04/24 12:50","price":2256},{"date":"1397/04/24 13:10","price":2252},{"date":"1397/04/24 13:20","price":2237},{"date":"1397/04/24 13:30","price":2262},{"date":"1397/04/24 13:50","price":2269},{"date":"1397/04/24 14:00","price":2277},{"date":"1397/04/24 14:20","price":2257},{"date":"1397/04/24 14:30","price":2243},{"date":"1397/04/24 14:50","price":2255},{"date":"1397/04/24 15:10","price":2239},{"date":"1397/04/24 15:20","price":2243},{"date":"1397/04/24 15:30","price":2245},{"date":"1397/04/24 15:40","price":2242},{"date":"1397/04/24 15:50","price":2233},{"date":"1397/04/24 16:10","price":2216},{"date":"1397/04/24 16:20","price":2239},{"date":"1397/04/24 16:30","price":2242},{"date":"1397/04/24 16:40","price":2220},{"date":"1397/04/24 16:50","price":2218},{"date":"1397/04/24 17:00","price":2226},{"date":"1397/04/24 17:10","price":2209},{"date":"1397/04/24 17:20","price":2204},{"date":"1397/04/24 17:30","price":2214},{"date":"1397/04/24 17:40","price":2222},{"date":"1397/04/24 17:50","price":2224},{"date":"1397/04/24 18:00","price":2223},{"date":"1397/04/24 18:10","price":2231},{"date":"1397/04/24 18:20","price":2239},{"date":"1397/04/24 18:50","price":2236},{"date":"1397/04/24 19:00","price":2235},{"date":"1397/04/24 19:10","price":2230},{"date":"1397/04/24 19:30","price":2218},{"date":"1397/04/24 19:40","price":2222},{"date":"1397/04/24 19:50","price":2228},{"date":"1397/04/24 20:10","price":2220},{"date":"1397/04/24 20:20","price":2215},{"date":"1397/04/24 20:30","price":2217}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398