کمترین: 
2123
بیشترین: 
2211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2154
زمان: 
4/24 20:30
قیمت ریال عربستان امروز 24 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 تیر 1397 , 2154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":2123},{"date":"1397/04/24 11:40","price":2160},{"date":"1397/04/24 11:50","price":2188},{"date":"1397/04/24 12:00","price":2196},{"date":"1397/04/24 12:10","price":2197},{"date":"1397/04/24 12:20","price":2200},{"date":"1397/04/24 12:50","price":2192},{"date":"1397/04/24 13:10","price":2188},{"date":"1397/04/24 13:20","price":2181},{"date":"1397/04/24 13:30","price":2204},{"date":"1397/04/24 13:50","price":2211},{"date":"1397/04/24 14:00","price":2196},{"date":"1397/04/24 14:20","price":2192},{"date":"1397/04/24 14:30","price":2180},{"date":"1397/04/24 14:50","price":2191},{"date":"1397/04/24 15:10","price":2176},{"date":"1397/04/24 15:20","price":2181},{"date":"1397/04/24 15:40","price":2178},{"date":"1397/04/24 15:50","price":2170},{"date":"1397/04/24 16:10","price":2153},{"date":"1397/04/24 16:20","price":2183},{"date":"1397/04/24 16:30","price":2178},{"date":"1397/04/24 16:40","price":2157},{"date":"1397/04/24 16:50","price":2160},{"date":"1397/04/24 17:00","price":2163},{"date":"1397/04/24 17:10","price":2146},{"date":"1397/04/24 17:20","price":2144},{"date":"1397/04/24 17:30","price":2151},{"date":"1397/04/24 17:40","price":2159},{"date":"1397/04/24 17:50","price":2166},{"date":"1397/04/24 18:00","price":2160},{"date":"1397/04/24 18:10","price":2168},{"date":"1397/04/24 18:20","price":2172},{"date":"1397/04/24 18:30","price":2176},{"date":"1397/04/24 18:50","price":2173},{"date":"1397/04/24 19:00","price":2172},{"date":"1397/04/24 19:10","price":2166},{"date":"1397/04/24 19:20","price":2157},{"date":"1397/04/24 19:30","price":2155},{"date":"1397/04/24 19:40","price":2159},{"date":"1397/04/24 19:50","price":2165},{"date":"1397/04/24 20:10","price":2157},{"date":"1397/04/24 20:20","price":2150},{"date":"1397/04/24 20:30","price":2154}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398