کمترین: 
896
بیشترین: 
933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
909
زمان: 
4/24 20:30
قیمت کرون سوئد امروز 24 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 تیر 1397 , 909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":896},{"date":"1397/04/24 11:40","price":911},{"date":"1397/04/24 11:50","price":924},{"date":"1397/04/24 12:00","price":927},{"date":"1397/04/24 12:20","price":928},{"date":"1397/04/24 12:50","price":925},{"date":"1397/04/24 13:10","price":924},{"date":"1397/04/24 13:20","price":920},{"date":"1397/04/24 13:30","price":930},{"date":"1397/04/24 13:50","price":933},{"date":"1397/04/24 14:00","price":927},{"date":"1397/04/24 14:20","price":925},{"date":"1397/04/24 14:30","price":920},{"date":"1397/04/24 14:50","price":925},{"date":"1397/04/24 15:10","price":918},{"date":"1397/04/24 15:20","price":921},{"date":"1397/04/24 15:40","price":919},{"date":"1397/04/24 15:50","price":916},{"date":"1397/04/24 16:10","price":909},{"date":"1397/04/24 16:20","price":921},{"date":"1397/04/24 16:30","price":919},{"date":"1397/04/24 16:40","price":911},{"date":"1397/04/24 16:50","price":912},{"date":"1397/04/24 17:00","price":913},{"date":"1397/04/24 17:10","price":906},{"date":"1397/04/24 17:20","price":905},{"date":"1397/04/24 17:30","price":908},{"date":"1397/04/24 17:40","price":911},{"date":"1397/04/24 17:50","price":914},{"date":"1397/04/24 18:00","price":912},{"date":"1397/04/24 18:10","price":915},{"date":"1397/04/24 18:20","price":917},{"date":"1397/04/24 18:30","price":918},{"date":"1397/04/24 18:50","price":917},{"date":"1397/04/24 19:10","price":914},{"date":"1397/04/24 19:20","price":910},{"date":"1397/04/24 19:40","price":911},{"date":"1397/04/24 19:50","price":914},{"date":"1397/04/24 20:10","price":911},{"date":"1397/04/24 20:20","price":907},{"date":"1397/04/24 20:30","price":909}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398