کمترین: 
7947
بیشترین: 
8291
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8063
زمان: 
4/24 20:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 تیر 1397 , 8063 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":7947},{"date":"1397/04/24 11:40","price":8085},{"date":"1397/04/24 11:50","price":8179},{"date":"1397/04/24 12:00","price":8213},{"date":"1397/04/24 12:10","price":8226},{"date":"1397/04/24 12:20","price":8234},{"date":"1397/04/24 12:50","price":8207},{"date":"1397/04/24 13:00","price":8213},{"date":"1397/04/24 13:20","price":8150},{"date":"1397/04/24 13:30","price":8226},{"date":"1397/04/24 13:50","price":8254},{"date":"1397/04/24 14:00","price":8291},{"date":"1397/04/24 14:10","price":8235},{"date":"1397/04/24 14:20","price":8211},{"date":"1397/04/24 14:30","price":8149},{"date":"1397/04/24 14:50","price":8203},{"date":"1397/04/24 15:10","price":8146},{"date":"1397/04/24 15:20","price":8160},{"date":"1397/04/24 15:30","price":8166},{"date":"1397/04/24 15:40","price":8160},{"date":"1397/04/24 15:50","price":8124},{"date":"1397/04/24 16:10","price":8062},{"date":"1397/04/24 16:20","price":8154},{"date":"1397/04/24 16:40","price":8097},{"date":"1397/04/24 16:50","price":8083},{"date":"1397/04/24 17:00","price":8103},{"date":"1397/04/24 17:10","price":8034},{"date":"1397/04/24 17:20","price":8017},{"date":"1397/04/24 17:30","price":8054},{"date":"1397/04/24 17:40","price":8083},{"date":"1397/04/24 17:50","price":8091},{"date":"1397/04/24 18:00","price":8088},{"date":"1397/04/24 18:10","price":8117},{"date":"1397/04/24 18:20","price":8145},{"date":"1397/04/24 18:50","price":8134},{"date":"1397/04/24 19:00","price":8131},{"date":"1397/04/24 19:10","price":8111},{"date":"1397/04/24 19:20","price":8083},{"date":"1397/04/24 19:30","price":8068},{"date":"1397/04/24 19:40","price":8083},{"date":"1397/04/24 19:50","price":8106},{"date":"1397/04/24 20:10","price":8077},{"date":"1397/04/24 20:20","price":8057},{"date":"1397/04/24 20:30","price":8063}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398