کمترین: 
1639
بیشترین: 
1711
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1663
زمان: 
4/24 20:30
قیمت لیر ترکیه امروز 24 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 تیر 1397 , 1663 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":1639},{"date":"1397/04/24 11:40","price":1668},{"date":"1397/04/24 11:50","price":1693},{"date":"1397/04/24 12:00","price":1694},{"date":"1397/04/24 12:10","price":1697},{"date":"1397/04/24 12:20","price":1699},{"date":"1397/04/24 12:50","price":1693},{"date":"1397/04/24 13:10","price":1690},{"date":"1397/04/24 13:20","price":1684},{"date":"1397/04/24 13:30","price":1702},{"date":"1397/04/24 13:50","price":1708},{"date":"1397/04/24 14:00","price":1711},{"date":"1397/04/24 14:10","price":1696},{"date":"1397/04/24 14:20","price":1693},{"date":"1397/04/24 14:30","price":1681},{"date":"1397/04/24 14:50","price":1692},{"date":"1397/04/24 15:10","price":1680},{"date":"1397/04/24 15:20","price":1685},{"date":"1397/04/24 15:40","price":1683},{"date":"1397/04/24 15:50","price":1676},{"date":"1397/04/24 16:10","price":1663},{"date":"1397/04/24 16:20","price":1686},{"date":"1397/04/24 16:30","price":1682},{"date":"1397/04/24 16:40","price":1670},{"date":"1397/04/24 16:50","price":1669},{"date":"1397/04/24 17:00","price":1672},{"date":"1397/04/24 17:10","price":1657},{"date":"1397/04/24 17:20","price":1656},{"date":"1397/04/24 17:30","price":1662},{"date":"1397/04/24 17:40","price":1667},{"date":"1397/04/24 17:50","price":1673},{"date":"1397/04/24 18:00","price":1669},{"date":"1397/04/24 18:10","price":1674},{"date":"1397/04/24 18:20","price":1677},{"date":"1397/04/24 18:30","price":1680},{"date":"1397/04/24 18:50","price":1678},{"date":"1397/04/24 19:00","price":1677},{"date":"1397/04/24 19:10","price":1673},{"date":"1397/04/24 19:20","price":1666},{"date":"1397/04/24 19:30","price":1664},{"date":"1397/04/24 19:40","price":1667},{"date":"1397/04/24 19:50","price":1672},{"date":"1397/04/24 20:10","price":1666},{"date":"1397/04/24 20:20","price":1660},{"date":"1397/04/24 20:30","price":1663}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398