کمترین: 
2167
بیشترین: 
2261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2199
زمان: 
4/24 20:30
قیمت درهم امارات امروز 24 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 24 تیر 1397 , 2199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":2167},{"date":"1397/04/24 11:40","price":2205},{"date":"1397/04/24 11:50","price":2230},{"date":"1397/04/24 12:00","price":2240},{"date":"1397/04/24 12:10","price":2244},{"date":"1397/04/24 12:20","price":2246},{"date":"1397/04/24 12:50","price":2238},{"date":"1397/04/24 13:00","price":2240},{"date":"1397/04/24 13:20","price":2223},{"date":"1397/04/24 13:30","price":2244},{"date":"1397/04/24 13:50","price":2251},{"date":"1397/04/24 14:00","price":2261},{"date":"1397/04/24 14:10","price":2246},{"date":"1397/04/24 14:20","price":2239},{"date":"1397/04/24 14:30","price":2222},{"date":"1397/04/24 14:50","price":2237},{"date":"1397/04/24 15:10","price":2221},{"date":"1397/04/24 15:20","price":2225},{"date":"1397/04/24 15:30","price":2227},{"date":"1397/04/24 15:40","price":2225},{"date":"1397/04/24 15:50","price":2215},{"date":"1397/04/24 16:10","price":2199},{"date":"1397/04/24 16:20","price":2224},{"date":"1397/04/24 16:40","price":2208},{"date":"1397/04/24 16:50","price":2204},{"date":"1397/04/24 17:00","price":2210},{"date":"1397/04/24 17:10","price":2191},{"date":"1397/04/24 17:20","price":2186},{"date":"1397/04/24 17:30","price":2196},{"date":"1397/04/24 17:40","price":2204},{"date":"1397/04/24 17:50","price":2206},{"date":"1397/04/24 18:10","price":2214},{"date":"1397/04/24 18:20","price":2221},{"date":"1397/04/24 18:50","price":2218},{"date":"1397/04/24 19:00","price":2217},{"date":"1397/04/24 19:10","price":2212},{"date":"1397/04/24 19:20","price":2204},{"date":"1397/04/24 19:30","price":2200},{"date":"1397/04/24 19:40","price":2204},{"date":"1397/04/24 19:50","price":2211},{"date":"1397/04/24 20:10","price":2203},{"date":"1397/04/24 20:20","price":2197},{"date":"1397/04/24 20:30","price":2199}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398