کمترین: 
9300
بیشترین: 
9703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9436
زمان: 
4/24 20:30
قیمت یورو امروز 24 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 24 تیر 1397 , 9436 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":9300},{"date":"1397/04/24 11:40","price":9461},{"date":"1397/04/24 11:50","price":9571},{"date":"1397/04/24 12:00","price":9611},{"date":"1397/04/24 12:10","price":9627},{"date":"1397/04/24 12:20","price":9637},{"date":"1397/04/24 12:50","price":9604},{"date":"1397/04/24 13:00","price":9611},{"date":"1397/04/24 13:20","price":9537},{"date":"1397/04/24 13:30","price":9627},{"date":"1397/04/24 13:50","price":9660},{"date":"1397/04/24 14:00","price":9703},{"date":"1397/04/24 14:10","price":9638},{"date":"1397/04/24 14:20","price":9609},{"date":"1397/04/24 14:30","price":9536},{"date":"1397/04/24 14:50","price":9599},{"date":"1397/04/24 15:10","price":9533},{"date":"1397/04/24 15:20","price":9549},{"date":"1397/04/24 15:30","price":9556},{"date":"1397/04/24 15:40","price":9549},{"date":"1397/04/24 15:50","price":9507},{"date":"1397/04/24 16:10","price":9435},{"date":"1397/04/24 16:20","price":9542},{"date":"1397/04/24 16:40","price":9476},{"date":"1397/04/24 16:50","price":9459},{"date":"1397/04/24 17:00","price":9483},{"date":"1397/04/24 17:10","price":9402},{"date":"1397/04/24 17:20","price":9382},{"date":"1397/04/24 17:30","price":9425},{"date":"1397/04/24 17:40","price":9459},{"date":"1397/04/24 17:50","price":9468},{"date":"1397/04/24 18:00","price":9465},{"date":"1397/04/24 18:10","price":9499},{"date":"1397/04/24 18:20","price":9532},{"date":"1397/04/24 18:50","price":9519},{"date":"1397/04/24 19:00","price":9515},{"date":"1397/04/24 19:10","price":9492},{"date":"1397/04/24 19:20","price":9459},{"date":"1397/04/24 19:30","price":9442},{"date":"1397/04/24 19:40","price":9459},{"date":"1397/04/24 19:50","price":9486},{"date":"1397/04/24 20:10","price":9452},{"date":"1397/04/24 20:20","price":9429},{"date":"1397/04/24 20:30","price":9436}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398