کمترین: 
958
بیشترین: 
987
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
984
زمان: 
4/23 20:30
قیمت کرون نروژ امروز 23 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 تیر 1397 , 984 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":960},{"date":"1397/04/23 12:10","price":958},{"date":"1397/04/23 12:20","price":967},{"date":"1397/04/23 12:40","price":968},{"date":"1397/04/23 12:50","price":967},{"date":"1397/04/23 13:00","price":968},{"date":"1397/04/23 13:10","price":970},{"date":"1397/04/23 13:30","price":959},{"date":"1397/04/23 13:40","price":960},{"date":"1397/04/23 13:50","price":965},{"date":"1397/04/23 14:00","price":968},{"date":"1397/04/23 14:10","price":975},{"date":"1397/04/23 14:40","price":976},{"date":"1397/04/23 15:00","price":978},{"date":"1397/04/23 15:10","price":977},{"date":"1397/04/23 15:20","price":973},{"date":"1397/04/23 15:30","price":976},{"date":"1397/04/23 15:40","price":980},{"date":"1397/04/23 15:50","price":983},{"date":"1397/04/23 16:10","price":982},{"date":"1397/04/23 16:20","price":985},{"date":"1397/04/23 16:30","price":983},{"date":"1397/04/23 16:50","price":970},{"date":"1397/04/23 17:10","price":973},{"date":"1397/04/23 17:30","price":976},{"date":"1397/04/23 17:40","price":972},{"date":"1397/04/23 17:50","price":979},{"date":"1397/04/23 18:20","price":980},{"date":"1397/04/23 18:30","price":979},{"date":"1397/04/23 18:40","price":983},{"date":"1397/04/23 18:50","price":984},{"date":"1397/04/23 19:10","price":986},{"date":"1397/04/23 19:20","price":987},{"date":"1397/04/23 19:30","price":984},{"date":"1397/04/23 19:50","price":987},{"date":"1397/04/23 20:00","price":986},{"date":"1397/04/23 20:30","price":984}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398