کمترین: 
1219
بیشترین: 
1256
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1251
زمان: 
4/23 20:50
قیمت کرون دانمارک امروز 23 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 تیر 1397 , 1251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":1221},{"date":"1397/04/23 12:10","price":1219},{"date":"1397/04/23 12:20","price":1230},{"date":"1397/04/23 12:40","price":1232},{"date":"1397/04/23 12:50","price":1230},{"date":"1397/04/23 13:00","price":1231},{"date":"1397/04/23 13:10","price":1234},{"date":"1397/04/23 13:30","price":1220},{"date":"1397/04/23 13:40","price":1223},{"date":"1397/04/23 13:50","price":1227},{"date":"1397/04/23 14:00","price":1231},{"date":"1397/04/23 14:10","price":1238},{"date":"1397/04/23 14:30","price":1240},{"date":"1397/04/23 14:40","price":1242},{"date":"1397/04/23 14:50","price":1241},{"date":"1397/04/23 15:00","price":1243},{"date":"1397/04/23 15:10","price":1242},{"date":"1397/04/23 15:20","price":1237},{"date":"1397/04/23 15:30","price":1241},{"date":"1397/04/23 15:40","price":1246},{"date":"1397/04/23 15:50","price":1250},{"date":"1397/04/23 16:10","price":1249},{"date":"1397/04/23 16:20","price":1252},{"date":"1397/04/23 16:30","price":1251},{"date":"1397/04/23 16:40","price":1250},{"date":"1397/04/23 16:50","price":1234},{"date":"1397/04/23 17:10","price":1237},{"date":"1397/04/23 17:30","price":1242},{"date":"1397/04/23 17:40","price":1237},{"date":"1397/04/23 17:50","price":1244},{"date":"1397/04/23 18:20","price":1247},{"date":"1397/04/23 18:30","price":1245},{"date":"1397/04/23 18:40","price":1250},{"date":"1397/04/23 18:50","price":1251},{"date":"1397/04/23 19:00","price":1252},{"date":"1397/04/23 19:10","price":1253},{"date":"1397/04/23 19:20","price":1256},{"date":"1397/04/23 19:30","price":1251},{"date":"1397/04/23 19:50","price":1256},{"date":"1397/04/23 20:00","price":1254},{"date":"1397/04/23 20:20","price":1253},{"date":"1397/04/23 20:30","price":1251},{"date":"1397/04/23 20:40","price":1252},{"date":"1397/04/23 20:50","price":1251}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398