کمترین: 
2134
بیشترین: 
2199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2191
زمان: 
4/23 21:20
قیمت ریال قطر امروز 23 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 تیر 1397 , 2191 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":2141},{"date":"1397/04/23 12:10","price":2134},{"date":"1397/04/23 12:20","price":2154},{"date":"1397/04/23 12:40","price":2157},{"date":"1397/04/23 12:50","price":2154},{"date":"1397/04/23 13:00","price":2156},{"date":"1397/04/23 13:10","price":2161},{"date":"1397/04/23 13:30","price":2143},{"date":"1397/04/23 13:40","price":2138},{"date":"1397/04/23 13:50","price":2148},{"date":"1397/04/23 14:00","price":2150},{"date":"1397/04/23 14:10","price":2168},{"date":"1397/04/23 14:30","price":2172},{"date":"1397/04/23 14:40","price":2174},{"date":"1397/04/23 14:50","price":2173},{"date":"1397/04/23 15:00","price":2177},{"date":"1397/04/23 15:10","price":2175},{"date":"1397/04/23 15:20","price":2167},{"date":"1397/04/23 15:30","price":2173},{"date":"1397/04/23 15:40","price":2182},{"date":"1397/04/23 15:50","price":2188},{"date":"1397/04/23 16:10","price":2187},{"date":"1397/04/23 16:20","price":2196},{"date":"1397/04/23 16:30","price":2190},{"date":"1397/04/23 16:40","price":2188},{"date":"1397/04/23 16:50","price":2160},{"date":"1397/04/23 17:10","price":2167},{"date":"1397/04/23 17:30","price":2174},{"date":"1397/04/23 17:40","price":2166},{"date":"1397/04/23 17:50","price":2179},{"date":"1397/04/23 18:20","price":2183},{"date":"1397/04/23 18:30","price":2180},{"date":"1397/04/23 18:40","price":2188},{"date":"1397/04/23 18:50","price":2191},{"date":"1397/04/23 19:00","price":2192},{"date":"1397/04/23 19:10","price":2191},{"date":"1397/04/23 19:20","price":2199},{"date":"1397/04/23 19:30","price":2187},{"date":"1397/04/23 19:40","price":2191},{"date":"1397/04/23 19:50","price":2199},{"date":"1397/04/23 20:00","price":2196},{"date":"1397/04/23 20:20","price":2195},{"date":"1397/04/23 20:30","price":2191},{"date":"1397/04/23 20:40","price":2192},{"date":"1397/04/23 20:50","price":2191},{"date":"1397/04/23 21:00","price":2190},{"date":"1397/04/23 21:20","price":2191}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398