کمترین: 
2117
بیشترین: 
2181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2173
زمان: 
4/23 20:50
قیمت درهم امارات امروز 23 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 تیر 1397 , 2173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":2121},{"date":"1397/04/23 12:10","price":2117},{"date":"1397/04/23 12:20","price":2137},{"date":"1397/04/23 12:40","price":2139},{"date":"1397/04/23 12:50","price":2137},{"date":"1397/04/23 13:00","price":2138},{"date":"1397/04/23 13:10","price":2143},{"date":"1397/04/23 13:30","price":2119},{"date":"1397/04/23 13:40","price":2125},{"date":"1397/04/23 13:50","price":2131},{"date":"1397/04/23 14:00","price":2133},{"date":"1397/04/23 14:10","price":2150},{"date":"1397/04/23 14:30","price":2154},{"date":"1397/04/23 14:40","price":2157},{"date":"1397/04/23 14:50","price":2155},{"date":"1397/04/23 15:00","price":2159},{"date":"1397/04/23 15:10","price":2158},{"date":"1397/04/23 15:20","price":2149},{"date":"1397/04/23 15:30","price":2155},{"date":"1397/04/23 15:40","price":2165},{"date":"1397/04/23 15:50","price":2171},{"date":"1397/04/23 16:10","price":2169},{"date":"1397/04/23 16:20","price":2175},{"date":"1397/04/23 16:30","price":2172},{"date":"1397/04/23 16:40","price":2171},{"date":"1397/04/23 16:50","price":2143},{"date":"1397/04/23 17:10","price":2149},{"date":"1397/04/23 17:30","price":2157},{"date":"1397/04/23 17:40","price":2148},{"date":"1397/04/23 17:50","price":2162},{"date":"1397/04/23 18:20","price":2165},{"date":"1397/04/23 18:30","price":2163},{"date":"1397/04/23 18:40","price":2171},{"date":"1397/04/23 18:50","price":2173},{"date":"1397/04/23 19:00","price":2175},{"date":"1397/04/23 19:10","price":2177},{"date":"1397/04/23 19:20","price":2181},{"date":"1397/04/23 19:30","price":2173},{"date":"1397/04/23 19:50","price":2181},{"date":"1397/04/23 20:00","price":2179},{"date":"1397/04/23 20:20","price":2177},{"date":"1397/04/23 20:30","price":2173},{"date":"1397/04/23 20:40","price":2175},{"date":"1397/04/23 20:50","price":2173}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398