کمترین: 
2074
بیشترین: 
2139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2129
زمان: 
4/23 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 23 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 تیر 1397 , 2129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 11:40","price":2089},{"date":"1397/04/23 11:50","price":2081},{"date":"1397/04/23 12:00","price":2074},{"date":"1397/04/23 12:10","price":2080},{"date":"1397/04/23 12:20","price":2093},{"date":"1397/04/23 12:40","price":2089},{"date":"1397/04/23 12:50","price":2093},{"date":"1397/04/23 13:00","price":2094},{"date":"1397/04/23 13:10","price":2099},{"date":"1397/04/23 13:30","price":2081},{"date":"1397/04/23 13:40","price":2077},{"date":"1397/04/23 13:50","price":2092},{"date":"1397/04/23 14:00","price":2095},{"date":"1397/04/23 14:10","price":2110},{"date":"1397/04/23 14:40","price":2107},{"date":"1397/04/23 14:50","price":2109},{"date":"1397/04/23 15:00","price":2115},{"date":"1397/04/23 15:10","price":2113},{"date":"1397/04/23 15:20","price":2107},{"date":"1397/04/23 15:30","price":2115},{"date":"1397/04/23 15:40","price":2122},{"date":"1397/04/23 15:50","price":2130},{"date":"1397/04/23 16:00","price":2126},{"date":"1397/04/23 16:10","price":2125},{"date":"1397/04/23 16:20","price":2139},{"date":"1397/04/23 16:30","price":2122},{"date":"1397/04/23 16:40","price":2108},{"date":"1397/04/23 16:50","price":2099},{"date":"1397/04/23 17:00","price":2109},{"date":"1397/04/23 17:10","price":2105},{"date":"1397/04/23 17:20","price":2114},{"date":"1397/04/23 17:30","price":2111},{"date":"1397/04/23 17:40","price":2104},{"date":"1397/04/23 17:50","price":2117},{"date":"1397/04/23 18:20","price":2121},{"date":"1397/04/23 18:30","price":2118},{"date":"1397/04/23 18:40","price":2126},{"date":"1397/04/23 18:50","price":2128},{"date":"1397/04/23 19:00","price":2130},{"date":"1397/04/23 19:10","price":2132},{"date":"1397/04/23 19:20","price":2125},{"date":"1397/04/23 19:30","price":2129},{"date":"1397/04/23 19:50","price":2134},{"date":"1397/04/23 20:20","price":2131},{"date":"1397/04/23 20:30","price":2129},{"date":"1397/04/23 21:00","price":2128},{"date":"1397/04/23 21:20","price":2129}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398