کمترین: 
4547
بیشترین: 
4691
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4655
زمان: 
4/23 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 23 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 تیر 1397 , 4655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":4573},{"date":"1397/04/23 11:40","price":4581},{"date":"1397/04/23 11:50","price":4561},{"date":"1397/04/23 12:00","price":4547},{"date":"1397/04/23 12:10","price":4561},{"date":"1397/04/23 12:20","price":4590},{"date":"1397/04/23 12:40","price":4581},{"date":"1397/04/23 12:50","price":4590},{"date":"1397/04/23 13:00","price":4593},{"date":"1397/04/23 13:10","price":4604},{"date":"1397/04/23 13:30","price":4564},{"date":"1397/04/23 13:40","price":4556},{"date":"1397/04/23 13:50","price":4588},{"date":"1397/04/23 14:00","price":4594},{"date":"1397/04/23 14:10","price":4627},{"date":"1397/04/23 14:40","price":4621},{"date":"1397/04/23 14:50","price":4625},{"date":"1397/04/23 15:00","price":4638},{"date":"1397/04/23 15:10","price":4633},{"date":"1397/04/23 15:20","price":4629},{"date":"1397/04/23 15:30","price":4638},{"date":"1397/04/23 15:40","price":4654},{"date":"1397/04/23 15:50","price":4671},{"date":"1397/04/23 16:00","price":4663},{"date":"1397/04/23 16:20","price":4691},{"date":"1397/04/23 16:30","price":4654},{"date":"1397/04/23 16:40","price":4623},{"date":"1397/04/23 16:50","price":4603},{"date":"1397/04/23 17:00","price":4625},{"date":"1397/04/23 17:10","price":4616},{"date":"1397/04/23 17:20","price":4636},{"date":"1397/04/23 17:30","price":4629},{"date":"1397/04/23 17:40","price":4619},{"date":"1397/04/23 17:50","price":4643},{"date":"1397/04/23 18:20","price":4651},{"date":"1397/04/23 18:30","price":4654},{"date":"1397/04/23 18:40","price":4663},{"date":"1397/04/23 18:50","price":4667},{"date":"1397/04/23 19:00","price":4647},{"date":"1397/04/23 19:10","price":4676},{"date":"1397/04/23 19:20","price":4660},{"date":"1397/04/23 19:40","price":4668},{"date":"1397/04/23 19:50","price":4680},{"date":"1397/04/23 20:20","price":4673},{"date":"1397/04/23 20:30","price":4668},{"date":"1397/04/23 20:40","price":4673},{"date":"1397/04/23 20:50","price":4668},{"date":"1397/04/23 21:00","price":4667},{"date":"1397/04/23 21:20","price":4655}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398