کمترین: 
875
بیشترین: 
903
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
898
زمان: 
4/23 20:30
قیمت کرون سوئد امروز 23 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 تیر 1397 , 898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":880},{"date":"1397/04/23 11:40","price":882},{"date":"1397/04/23 11:50","price":878},{"date":"1397/04/23 12:00","price":875},{"date":"1397/04/23 12:10","price":878},{"date":"1397/04/23 12:20","price":883},{"date":"1397/04/23 12:40","price":882},{"date":"1397/04/23 12:50","price":883},{"date":"1397/04/23 13:00","price":884},{"date":"1397/04/23 13:10","price":886},{"date":"1397/04/23 13:30","price":878},{"date":"1397/04/23 13:40","price":877},{"date":"1397/04/23 13:50","price":883},{"date":"1397/04/23 14:00","price":884},{"date":"1397/04/23 14:10","price":891},{"date":"1397/04/23 14:40","price":889},{"date":"1397/04/23 14:50","price":890},{"date":"1397/04/23 15:00","price":893},{"date":"1397/04/23 15:10","price":892},{"date":"1397/04/23 15:20","price":889},{"date":"1397/04/23 15:30","price":893},{"date":"1397/04/23 15:40","price":896},{"date":"1397/04/23 15:50","price":899},{"date":"1397/04/23 16:00","price":897},{"date":"1397/04/23 16:20","price":903},{"date":"1397/04/23 16:30","price":896},{"date":"1397/04/23 16:40","price":890},{"date":"1397/04/23 16:50","price":886},{"date":"1397/04/23 17:00","price":890},{"date":"1397/04/23 17:10","price":888},{"date":"1397/04/23 17:20","price":892},{"date":"1397/04/23 17:30","price":891},{"date":"1397/04/23 17:40","price":888},{"date":"1397/04/23 17:50","price":894},{"date":"1397/04/23 18:20","price":895},{"date":"1397/04/23 18:30","price":894},{"date":"1397/04/23 18:40","price":897},{"date":"1397/04/23 18:50","price":898},{"date":"1397/04/23 19:00","price":899},{"date":"1397/04/23 19:10","price":900},{"date":"1397/04/23 19:20","price":897},{"date":"1397/04/23 19:30","price":898},{"date":"1397/04/23 19:50","price":901},{"date":"1397/04/23 20:20","price":899},{"date":"1397/04/23 20:30","price":898}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398