کمترین: 
7763
بیشترین: 
7997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7969
زمان: 
4/23 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 تیر 1397 , 7969 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":7807},{"date":"1397/04/23 12:00","price":7778},{"date":"1397/04/23 12:10","price":7763},{"date":"1397/04/23 12:20","price":7836},{"date":"1397/04/23 12:40","price":7844},{"date":"1397/04/23 12:50","price":7836},{"date":"1397/04/23 13:00","price":7841},{"date":"1397/04/23 13:10","price":7859},{"date":"1397/04/23 13:30","price":7771},{"date":"1397/04/23 13:40","price":7791},{"date":"1397/04/23 13:50","price":7813},{"date":"1397/04/23 14:00","price":7822},{"date":"1397/04/23 14:10","price":7885},{"date":"1397/04/23 14:30","price":7899},{"date":"1397/04/23 14:40","price":7908},{"date":"1397/04/23 14:50","price":7903},{"date":"1397/04/23 15:00","price":7918},{"date":"1397/04/23 15:10","price":7912},{"date":"1397/04/23 15:20","price":7881},{"date":"1397/04/23 15:30","price":7903},{"date":"1397/04/23 15:40","price":7938},{"date":"1397/04/23 15:50","price":7960},{"date":"1397/04/23 16:10","price":7955},{"date":"1397/04/23 16:20","price":7975},{"date":"1397/04/23 16:30","price":7966},{"date":"1397/04/23 16:40","price":7960},{"date":"1397/04/23 16:50","price":7858},{"date":"1397/04/23 17:10","price":7881},{"date":"1397/04/23 17:30","price":7909},{"date":"1397/04/23 17:40","price":7877},{"date":"1397/04/23 17:50","price":7926},{"date":"1397/04/23 18:20","price":7940},{"date":"1397/04/23 18:30","price":7931},{"date":"1397/04/23 18:40","price":7960},{"date":"1397/04/23 18:50","price":7968},{"date":"1397/04/23 19:00","price":7974},{"date":"1397/04/23 19:10","price":7983},{"date":"1397/04/23 19:20","price":7997},{"date":"1397/04/23 19:30","price":7969},{"date":"1397/04/23 19:50","price":7997},{"date":"1397/04/23 20:00","price":7989},{"date":"1397/04/23 20:20","price":7983},{"date":"1397/04/23 20:30","price":7969},{"date":"1397/04/23 20:40","price":7975},{"date":"1397/04/23 20:50","price":7969},{"date":"1397/04/23 21:00","price":7967},{"date":"1397/04/23 21:20","price":7969}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398