کمترین: 
692
بیشترین: 
713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
711
زمان: 
4/23 20:30
قیمت ین ژاپن امروز 23 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 تیر 1397 , 711 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":696},{"date":"1397/04/23 12:00","price":694},{"date":"1397/04/23 12:10","price":692},{"date":"1397/04/23 12:20","price":699},{"date":"1397/04/23 12:40","price":700},{"date":"1397/04/23 12:50","price":699},{"date":"1397/04/23 13:10","price":701},{"date":"1397/04/23 13:30","price":693},{"date":"1397/04/23 13:40","price":695},{"date":"1397/04/23 13:50","price":697},{"date":"1397/04/23 14:00","price":698},{"date":"1397/04/23 14:10","price":703},{"date":"1397/04/23 14:30","price":705},{"date":"1397/04/23 15:00","price":706},{"date":"1397/04/23 15:20","price":704},{"date":"1397/04/23 15:30","price":705},{"date":"1397/04/23 15:40","price":708},{"date":"1397/04/23 15:50","price":710},{"date":"1397/04/23 16:20","price":711},{"date":"1397/04/23 16:40","price":710},{"date":"1397/04/23 16:50","price":701},{"date":"1397/04/23 17:10","price":703},{"date":"1397/04/23 17:30","price":705},{"date":"1397/04/23 17:40","price":703},{"date":"1397/04/23 17:50","price":707},{"date":"1397/04/23 18:20","price":708},{"date":"1397/04/23 18:30","price":707},{"date":"1397/04/23 18:40","price":710},{"date":"1397/04/23 18:50","price":711},{"date":"1397/04/23 19:10","price":712},{"date":"1397/04/23 19:20","price":713},{"date":"1397/04/23 19:30","price":711},{"date":"1397/04/23 19:50","price":713},{"date":"1397/04/23 20:20","price":712},{"date":"1397/04/23 20:30","price":711}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398