کمترین: 
1162
بیشترین: 
1197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1193
زمان: 
4/23 20:50
قیمت یوان چین امروز 23 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 تیر 1397 , 1193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":1169},{"date":"1397/04/23 12:00","price":1164},{"date":"1397/04/23 12:10","price":1162},{"date":"1397/04/23 12:20","price":1173},{"date":"1397/04/23 12:40","price":1174},{"date":"1397/04/23 12:50","price":1173},{"date":"1397/04/23 13:00","price":1174},{"date":"1397/04/23 13:10","price":1177},{"date":"1397/04/23 13:30","price":1163},{"date":"1397/04/23 13:40","price":1166},{"date":"1397/04/23 13:50","price":1170},{"date":"1397/04/23 14:00","price":1174},{"date":"1397/04/23 14:10","price":1180},{"date":"1397/04/23 14:30","price":1182},{"date":"1397/04/23 14:40","price":1184},{"date":"1397/04/23 14:50","price":1183},{"date":"1397/04/23 15:00","price":1185},{"date":"1397/04/23 15:10","price":1184},{"date":"1397/04/23 15:20","price":1180},{"date":"1397/04/23 15:30","price":1183},{"date":"1397/04/23 15:40","price":1188},{"date":"1397/04/23 15:50","price":1192},{"date":"1397/04/23 16:10","price":1191},{"date":"1397/04/23 16:20","price":1194},{"date":"1397/04/23 16:30","price":1193},{"date":"1397/04/23 16:40","price":1192},{"date":"1397/04/23 16:50","price":1176},{"date":"1397/04/23 17:10","price":1180},{"date":"1397/04/23 17:30","price":1184},{"date":"1397/04/23 17:40","price":1179},{"date":"1397/04/23 17:50","price":1187},{"date":"1397/04/23 18:20","price":1189},{"date":"1397/04/23 18:30","price":1187},{"date":"1397/04/23 18:40","price":1192},{"date":"1397/04/23 18:50","price":1193},{"date":"1397/04/23 19:00","price":1194},{"date":"1397/04/23 19:10","price":1195},{"date":"1397/04/23 19:20","price":1197},{"date":"1397/04/23 19:30","price":1193},{"date":"1397/04/23 19:50","price":1197},{"date":"1397/04/23 20:00","price":1196},{"date":"1397/04/23 20:20","price":1195},{"date":"1397/04/23 20:30","price":1193},{"date":"1397/04/23 20:40","price":1194},{"date":"1397/04/23 20:50","price":1193}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398