کمترین: 
1602
بیشترین: 
1652
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1644
زمان: 
4/23 20:30
قیمت لیر ترکیه امروز 23 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 تیر 1397 , 1644 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":1611},{"date":"1397/04/23 11:40","price":1614},{"date":"1397/04/23 11:50","price":1608},{"date":"1397/04/23 12:00","price":1602},{"date":"1397/04/23 12:10","price":1607},{"date":"1397/04/23 12:20","price":1617},{"date":"1397/04/23 12:40","price":1614},{"date":"1397/04/23 12:50","price":1617},{"date":"1397/04/23 13:00","price":1618},{"date":"1397/04/23 13:10","price":1621},{"date":"1397/04/23 13:30","price":1607},{"date":"1397/04/23 13:40","price":1604},{"date":"1397/04/23 13:50","price":1616},{"date":"1397/04/23 14:00","price":1618},{"date":"1397/04/23 14:10","price":1630},{"date":"1397/04/23 14:40","price":1628},{"date":"1397/04/23 14:50","price":1629},{"date":"1397/04/23 15:00","price":1633},{"date":"1397/04/23 15:10","price":1632},{"date":"1397/04/23 15:20","price":1628},{"date":"1397/04/23 15:30","price":1633},{"date":"1397/04/23 15:40","price":1639},{"date":"1397/04/23 15:50","price":1645},{"date":"1397/04/23 16:00","price":1642},{"date":"1397/04/23 16:10","price":1641},{"date":"1397/04/23 16:20","price":1652},{"date":"1397/04/23 16:30","price":1639},{"date":"1397/04/23 16:40","price":1628},{"date":"1397/04/23 16:50","price":1621},{"date":"1397/04/23 17:00","price":1629},{"date":"1397/04/23 17:10","price":1626},{"date":"1397/04/23 17:20","price":1633},{"date":"1397/04/23 17:30","price":1630},{"date":"1397/04/23 17:40","price":1625},{"date":"1397/04/23 17:50","price":1635},{"date":"1397/04/23 18:20","price":1638},{"date":"1397/04/23 18:30","price":1636},{"date":"1397/04/23 18:40","price":1642},{"date":"1397/04/23 18:50","price":1644},{"date":"1397/04/23 19:00","price":1645},{"date":"1397/04/23 19:10","price":1647},{"date":"1397/04/23 19:20","price":1641},{"date":"1397/04/23 19:30","price":1644},{"date":"1397/04/23 19:50","price":1648},{"date":"1397/04/23 20:20","price":1646},{"date":"1397/04/23 20:30","price":1644}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398