کمترین: 
2.1286
بیشترین: 
2.1331
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1286
زمان: 
4/23 02:00
قیمت نفت کوره امروز 23 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 تیر 1397 , 2.1286 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 00:00","price":2.1322},{"date":"1397/04/23 00:32","price":2.1331},{"date":"1397/04/23 01:00","price":2.1322},{"date":"1397/04/23 01:32","price":2.1292},{"date":"1397/04/23 02:00","price":2.1286}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398