کمترین: 
70.56
بیشترین: 
70.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.56
زمان: 
4/23 02:00
قیمت نفت سبک امروز 23 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 تیر 1397 , 70.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 00:00","price":70.81},{"date":"1397/04/23 00:32","price":70.78},{"date":"1397/04/23 01:00","price":70.66},{"date":"1397/04/23 01:32","price":70.58},{"date":"1397/04/23 02:00","price":70.56}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398