کمترین: 
986000
بیشترین: 
991000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
988500
زمان: 
4/22 22:15
قیمت آبشده نقدی امروز 22 تیر 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 22 تیر 1397 , 988500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 12:45","price":988000},{"date":"1397/04/22 12:55","price":989000},{"date":"1397/04/22 13:05","price":988500},{"date":"1397/04/22 13:15","price":989500},{"date":"1397/04/22 13:35","price":988000},{"date":"1397/04/22 14:45","price":989000},{"date":"1397/04/22 16:35","price":988500},{"date":"1397/04/22 16:55","price":986500},{"date":"1397/04/22 17:25","price":986000},{"date":"1397/04/22 18:25","price":987000},{"date":"1397/04/22 18:35","price":986000},{"date":"1397/04/22 19:25","price":986500},{"date":"1397/04/22 19:45","price":987500},{"date":"1397/04/22 20:15","price":988000},{"date":"1397/04/22 20:25","price":989500},{"date":"1397/04/22 20:35","price":989000},{"date":"1397/04/22 20:45","price":990000},{"date":"1397/04/22 21:05","price":990500},{"date":"1397/04/22 21:15","price":991000},{"date":"1397/04/22 21:35","price":990500},{"date":"1397/04/22 21:45","price":990000},{"date":"1397/04/22 21:55","price":989500},{"date":"1397/04/22 22:05","price":989000},{"date":"1397/04/22 22:15","price":988500}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398