کمترین: 
1189300
بیشترین: 
1196800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1194600
زمان: 
4/22 21:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 22 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 22 تیر 1397 , 1194600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 12:20","price":1195500},{"date":"1397/04/22 12:35","price":1194600},{"date":"1397/04/22 12:55","price":1196000},{"date":"1397/04/22 13:15","price":1196800},{"date":"1397/04/22 13:35","price":1191100},{"date":"1397/04/22 14:05","price":1191500},{"date":"1397/04/22 14:30","price":1193300},{"date":"1397/04/22 15:25","price":1194600},{"date":"1397/04/22 15:35","price":1195500},{"date":"1397/04/22 16:05","price":1196800},{"date":"1397/04/22 16:55","price":1190200},{"date":"1397/04/22 17:25","price":1189300},{"date":"1397/04/22 19:25","price":1190200},{"date":"1397/04/22 21:05","price":1194600}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398