کمترین: 
2.752
بیشترین: 
2.812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.752
زمان: 
4/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 تیر 1397 , 2.752 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 00:32","price":2.8},{"date":"1397/04/22 01:00","price":2.797},{"date":"1397/04/22 01:32","price":2.8},{"date":"1397/04/22 03:00","price":2.799},{"date":"1397/04/22 03:32","price":2.8},{"date":"1397/04/22 04:00","price":2.798},{"date":"1397/04/22 05:32","price":2.801},{"date":"1397/04/22 06:00","price":2.8},{"date":"1397/04/22 07:08","price":2.796},{"date":"1397/04/22 08:00","price":2.792},{"date":"1397/04/22 08:32","price":2.793},{"date":"1397/04/22 09:00","price":2.796},{"date":"1397/04/22 09:32","price":2.8},{"date":"1397/04/22 10:00","price":2.797},{"date":"1397/04/22 10:32","price":2.796},{"date":"1397/04/22 11:08","price":2.792},{"date":"1397/04/22 11:32","price":2.795},{"date":"1397/04/22 12:00","price":2.793},{"date":"1397/04/22 13:08","price":2.796},{"date":"1397/04/22 13:32","price":2.798},{"date":"1397/04/22 14:08","price":2.812},{"date":"1397/04/22 14:32","price":2.806},{"date":"1397/04/22 15:00","price":2.805},{"date":"1397/04/22 15:32","price":2.808},{"date":"1397/04/22 16:00","price":2.798},{"date":"1397/04/22 16:32","price":2.792},{"date":"1397/04/22 17:00","price":2.784},{"date":"1397/04/22 17:32","price":2.789},{"date":"1397/04/22 18:32","price":2.768},{"date":"1397/04/22 19:00","price":2.766},{"date":"1397/04/22 19:32","price":2.768},{"date":"1397/04/22 20:00","price":2.766},{"date":"1397/04/22 20:32","price":2.769},{"date":"1397/04/22 21:00","price":2.766},{"date":"1397/04/22 21:32","price":2.768},{"date":"1397/04/22 22:00","price":2.765},{"date":"1397/04/22 22:32","price":2.764},{"date":"1397/04/22 23:00","price":2.757},{"date":"1397/04/22 23:32","price":2.752}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399