کمترین: 
2.0521
بیشترین: 
2.1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0991
زمان: 
4/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 تیر 1397 , 2.0991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 00:32","price":2.0695},{"date":"1397/04/22 01:00","price":2.0715},{"date":"1397/04/22 01:32","price":2.0735},{"date":"1397/04/22 03:00","price":2.0705},{"date":"1397/04/22 03:32","price":2.068},{"date":"1397/04/22 04:00","price":2.0685},{"date":"1397/04/22 04:32","price":2.0695},{"date":"1397/04/22 05:00","price":2.0705},{"date":"1397/04/22 05:32","price":2.0715},{"date":"1397/04/22 06:00","price":2.069},{"date":"1397/04/22 06:32","price":2.0695},{"date":"1397/04/22 07:08","price":2.066},{"date":"1397/04/22 07:32","price":2.0685},{"date":"1397/04/22 08:00","price":2.069},{"date":"1397/04/22 08:32","price":2.067},{"date":"1397/04/22 09:00","price":2.0705},{"date":"1397/04/22 09:32","price":2.0715},{"date":"1397/04/22 10:00","price":2.0705},{"date":"1397/04/22 11:08","price":2.0685},{"date":"1397/04/22 11:32","price":2.0675},{"date":"1397/04/22 12:00","price":2.0604},{"date":"1397/04/22 12:32","price":2.0585},{"date":"1397/04/22 13:08","price":2.0581},{"date":"1397/04/22 13:32","price":2.058},{"date":"1397/04/22 14:08","price":2.054},{"date":"1397/04/22 14:32","price":2.0521},{"date":"1397/04/22 15:00","price":2.062},{"date":"1397/04/22 15:32","price":2.0619},{"date":"1397/04/22 16:00","price":2.0665},{"date":"1397/04/22 16:32","price":2.0705},{"date":"1397/04/22 17:00","price":2.0785},{"date":"1397/04/22 17:32","price":2.079},{"date":"1397/04/22 18:00","price":2.075},{"date":"1397/04/22 18:32","price":2.0766},{"date":"1397/04/22 19:00","price":2.0891},{"date":"1397/04/22 19:32","price":2.0925},{"date":"1397/04/22 20:00","price":2.1128},{"date":"1397/04/22 20:32","price":2.1061},{"date":"1397/04/22 21:00","price":2.1035},{"date":"1397/04/22 21:32","price":2.106},{"date":"1397/04/22 22:00","price":2.1055},{"date":"1397/04/22 22:32","price":2.105},{"date":"1397/04/22 23:00","price":2.1155},{"date":"1397/04/22 23:32","price":2.0991}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398