کمترین: 
640.13
بیشترین: 
656.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
651
زمان: 
4/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 تیر 1397 , 651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 00:00","price":646.88},{"date":"1397/04/22 00:32","price":646.38},{"date":"1397/04/22 01:00","price":647.13},{"date":"1397/04/22 01:32","price":647.5},{"date":"1397/04/22 02:00","price":647.75},{"date":"1397/04/22 05:00","price":646.5},{"date":"1397/04/22 05:32","price":646.63},{"date":"1397/04/22 06:00","price":645.88},{"date":"1397/04/22 06:32","price":645.38},{"date":"1397/04/22 07:08","price":644.13},{"date":"1397/04/22 07:32","price":645.38},{"date":"1397/04/22 08:00","price":645.13},{"date":"1397/04/22 08:32","price":644.88},{"date":"1397/04/22 09:00","price":646.13},{"date":"1397/04/22 09:32","price":646.88},{"date":"1397/04/22 10:00","price":647.13},{"date":"1397/04/22 11:08","price":646.88},{"date":"1397/04/22 11:32","price":646.38},{"date":"1397/04/22 12:00","price":644.5},{"date":"1397/04/22 12:32","price":643.63},{"date":"1397/04/22 13:08","price":643.38},{"date":"1397/04/22 13:32","price":642.13},{"date":"1397/04/22 14:08","price":641.13},{"date":"1397/04/22 14:32","price":640.13},{"date":"1397/04/22 15:00","price":643.63},{"date":"1397/04/22 15:32","price":644.13},{"date":"1397/04/22 16:00","price":645.63},{"date":"1397/04/22 16:32","price":646.63},{"date":"1397/04/22 17:00","price":648.63},{"date":"1397/04/22 17:32","price":648.38},{"date":"1397/04/22 18:00","price":647.13},{"date":"1397/04/22 19:00","price":649.13},{"date":"1397/04/22 19:32","price":650.13},{"date":"1397/04/22 20:00","price":656.38},{"date":"1397/04/22 20:32","price":652.63},{"date":"1397/04/22 21:00","price":653.38},{"date":"1397/04/22 21:32","price":653.13},{"date":"1397/04/22 22:00","price":652.88},{"date":"1397/04/22 23:00","price":655.38},{"date":"1397/04/22 23:32","price":651}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398