کمترین: 
2.0973
بیشترین: 
2.1469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1285
زمان: 
4/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 تیر 1397 , 2.1285 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 00:00","price":2.1193},{"date":"1397/04/22 00:32","price":2.1164},{"date":"1397/04/22 01:00","price":2.1191},{"date":"1397/04/22 01:32","price":2.1209},{"date":"1397/04/22 02:00","price":2.1225},{"date":"1397/04/22 03:00","price":2.1196},{"date":"1397/04/22 03:32","price":2.1151},{"date":"1397/04/22 04:00","price":2.1169},{"date":"1397/04/22 05:00","price":2.1193},{"date":"1397/04/22 05:32","price":2.1178},{"date":"1397/04/22 06:00","price":2.1156},{"date":"1397/04/22 06:32","price":2.1143},{"date":"1397/04/22 07:08","price":2.1109},{"date":"1397/04/22 07:32","price":2.1142},{"date":"1397/04/22 08:00","price":2.1141},{"date":"1397/04/22 08:32","price":2.1135},{"date":"1397/04/22 09:00","price":2.1162},{"date":"1397/04/22 09:32","price":2.1183},{"date":"1397/04/22 10:00","price":2.1186},{"date":"1397/04/22 10:32","price":2.1188},{"date":"1397/04/22 11:08","price":2.1178},{"date":"1397/04/22 11:32","price":2.1166},{"date":"1397/04/22 12:00","price":2.1108},{"date":"1397/04/22 12:32","price":2.1071},{"date":"1397/04/22 13:08","price":2.106},{"date":"1397/04/22 13:32","price":2.1031},{"date":"1397/04/22 14:08","price":2.0995},{"date":"1397/04/22 14:32","price":2.0973},{"date":"1397/04/22 15:00","price":2.1078},{"date":"1397/04/22 15:32","price":2.1094},{"date":"1397/04/22 16:00","price":2.1144},{"date":"1397/04/22 16:32","price":2.1173},{"date":"1397/04/22 17:00","price":2.1228},{"date":"1397/04/22 17:32","price":2.1223},{"date":"1397/04/22 18:00","price":2.1169},{"date":"1397/04/22 18:32","price":2.1188},{"date":"1397/04/22 19:00","price":2.1236},{"date":"1397/04/22 19:32","price":2.1286},{"date":"1397/04/22 20:00","price":2.1469},{"date":"1397/04/22 20:32","price":2.1361},{"date":"1397/04/22 21:00","price":2.1379},{"date":"1397/04/22 21:32","price":2.1361},{"date":"1397/04/22 22:00","price":2.1353},{"date":"1397/04/22 22:32","price":2.136},{"date":"1397/04/22 23:00","price":2.1434},{"date":"1397/04/22 23:32","price":2.1285}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398