کمترین: 
73.45
بیشترین: 
75.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.03
زمان: 
4/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 تیر 1397 , 75.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 00:00","price":74.23},{"date":"1397/04/22 00:32","price":74.22},{"date":"1397/04/22 01:00","price":74.31},{"date":"1397/04/22 01:32","price":74.41},{"date":"1397/04/22 02:00","price":74.43},{"date":"1397/04/22 02:32","price":74.44},{"date":"1397/04/22 03:00","price":74.5},{"date":"1397/04/22 05:00","price":74.3},{"date":"1397/04/22 05:32","price":74.34},{"date":"1397/04/22 06:00","price":74.2},{"date":"1397/04/22 06:32","price":74.14},{"date":"1397/04/22 07:08","price":73.97},{"date":"1397/04/22 07:32","price":74.09},{"date":"1397/04/22 08:00","price":74.11},{"date":"1397/04/22 08:32","price":74.06},{"date":"1397/04/22 09:00","price":74.22},{"date":"1397/04/22 09:32","price":74.29},{"date":"1397/04/22 10:00","price":74.28},{"date":"1397/04/22 11:08","price":74.22},{"date":"1397/04/22 11:32","price":74.17},{"date":"1397/04/22 12:00","price":73.84},{"date":"1397/04/22 12:32","price":73.66},{"date":"1397/04/22 13:08","price":73.75},{"date":"1397/04/22 13:32","price":73.7},{"date":"1397/04/22 14:08","price":73.51},{"date":"1397/04/22 14:32","price":73.45},{"date":"1397/04/22 15:00","price":73.88},{"date":"1397/04/22 15:32","price":73.91},{"date":"1397/04/22 16:00","price":74.07},{"date":"1397/04/22 16:32","price":74.27},{"date":"1397/04/22 17:00","price":74.6},{"date":"1397/04/22 17:32","price":74.63},{"date":"1397/04/22 18:00","price":74.48},{"date":"1397/04/22 18:32","price":74.47},{"date":"1397/04/22 19:00","price":74.73},{"date":"1397/04/22 19:32","price":74.85},{"date":"1397/04/22 20:00","price":75.59},{"date":"1397/04/22 20:32","price":75.18},{"date":"1397/04/22 21:00","price":75.34},{"date":"1397/04/22 21:32","price":75.33},{"date":"1397/04/22 22:00","price":75.28},{"date":"1397/04/22 22:32","price":75.36},{"date":"1397/04/22 23:00","price":75.78},{"date":"1397/04/22 23:32","price":75.03}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398