کمترین: 
69.94
بیشترین: 
71.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.69
زمان: 
4/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 تیر 1397 , 70.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 00:00","price":70.19},{"date":"1397/04/22 00:32","price":70.22},{"date":"1397/04/22 01:00","price":70.3},{"date":"1397/04/22 01:32","price":70.38},{"date":"1397/04/22 02:00","price":70.37},{"date":"1397/04/22 03:00","price":70.3},{"date":"1397/04/22 03:32","price":70.22},{"date":"1397/04/22 04:00","price":70.2},{"date":"1397/04/22 04:32","price":70.28},{"date":"1397/04/22 05:00","price":70.31},{"date":"1397/04/22 06:00","price":70.23},{"date":"1397/04/22 06:32","price":70.24},{"date":"1397/04/22 07:08","price":70.21},{"date":"1397/04/22 07:32","price":70.28},{"date":"1397/04/22 08:00","price":70.3},{"date":"1397/04/22 08:32","price":70.28},{"date":"1397/04/22 09:00","price":70.33},{"date":"1397/04/22 09:32","price":70.41},{"date":"1397/04/22 10:32","price":70.36},{"date":"1397/04/22 11:08","price":70.33},{"date":"1397/04/22 11:32","price":70.27},{"date":"1397/04/22 12:00","price":70.11},{"date":"1397/04/22 13:08","price":70.14},{"date":"1397/04/22 13:32","price":70.06},{"date":"1397/04/22 14:08","price":69.97},{"date":"1397/04/22 14:32","price":69.94},{"date":"1397/04/22 15:00","price":70.08},{"date":"1397/04/22 15:32","price":70.09},{"date":"1397/04/22 16:00","price":70.19},{"date":"1397/04/22 16:32","price":70.25},{"date":"1397/04/22 17:00","price":70.64},{"date":"1397/04/22 17:32","price":70.61},{"date":"1397/04/22 18:00","price":70.53},{"date":"1397/04/22 18:32","price":70.45},{"date":"1397/04/22 19:00","price":70.75},{"date":"1397/04/22 19:32","price":70.84},{"date":"1397/04/22 20:00","price":71.25},{"date":"1397/04/22 20:32","price":70.7},{"date":"1397/04/22 21:00","price":70.88},{"date":"1397/04/22 21:32","price":70.94},{"date":"1397/04/22 22:00","price":71.08},{"date":"1397/04/22 22:32","price":71.19},{"date":"1397/04/22 23:00","price":71.48},{"date":"1397/04/22 23:32","price":70.69}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398