کمترین: 
1172500
بیشترین: 
1211000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1199000
زمان: 
4/21 21:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 21 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 21 تیر 1397 , 1199000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:45","price":1183600},{"date":"1397/04/21 11:50","price":1172500},{"date":"1397/04/21 12:15","price":1185800},{"date":"1397/04/21 12:25","price":1184900},{"date":"1397/04/21 12:35","price":1183600},{"date":"1397/04/21 13:05","price":1182700},{"date":"1397/04/21 13:15","price":1185800},{"date":"1397/04/21 13:30","price":1191100},{"date":"1397/04/21 13:35","price":1199000},{"date":"1397/04/21 13:45","price":1204300},{"date":"1397/04/21 14:00","price":1203500},{"date":"1397/04/21 14:05","price":1206600},{"date":"1397/04/21 14:10","price":1209200},{"date":"1397/04/21 14:25","price":1211000},{"date":"1397/04/21 14:35","price":1207900},{"date":"1397/04/21 14:45","price":1204800},{"date":"1397/04/21 14:55","price":1202100},{"date":"1397/04/21 15:05","price":1199900},{"date":"1397/04/21 15:25","price":1192400},{"date":"1397/04/21 15:35","price":1184500},{"date":"1397/04/21 15:45","price":1190200},{"date":"1397/04/21 15:55","price":1188000},{"date":"1397/04/21 16:05","price":1190200},{"date":"1397/04/21 16:15","price":1188000},{"date":"1397/04/21 16:25","price":1185800},{"date":"1397/04/21 16:35","price":1186700},{"date":"1397/04/21 16:45","price":1185800},{"date":"1397/04/21 16:55","price":1188000},{"date":"1397/04/21 17:15","price":1189300},{"date":"1397/04/21 17:25","price":1192400},{"date":"1397/04/21 17:35","price":1194600},{"date":"1397/04/21 17:40","price":1192400},{"date":"1397/04/21 17:55","price":1196400},{"date":"1397/04/21 18:05","price":1196800},{"date":"1397/04/21 18:15","price":1198200},{"date":"1397/04/21 18:25","price":1199000},{"date":"1397/04/21 18:45","price":1201300},{"date":"1397/04/21 18:55","price":1198200},{"date":"1397/04/21 19:15","price":1196800},{"date":"1397/04/21 19:25","price":1195500},{"date":"1397/04/21 19:45","price":1197700},{"date":"1397/04/21 19:55","price":1199000},{"date":"1397/04/21 20:15","price":1196000},{"date":"1397/04/21 20:25","price":1195500},{"date":"1397/04/21 20:30","price":1199000},{"date":"1397/04/21 20:35","price":1199500},{"date":"1397/04/21 20:45","price":1200800},{"date":"1397/04/21 20:55","price":1201300},{"date":"1397/04/21 21:05","price":1199500},{"date":"1397/04/21 21:15","price":1199000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398