کمترین: 
951
بیشترین: 
976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
964
زمان: 
4/21 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 21 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 تیر 1397 , 964 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:00","price":962},{"date":"1397/04/21 11:10","price":961},{"date":"1397/04/21 11:20","price":956},{"date":"1397/04/21 11:30","price":955},{"date":"1397/04/21 11:40","price":956},{"date":"1397/04/21 11:50","price":958},{"date":"1397/04/21 12:20","price":961},{"date":"1397/04/21 12:30","price":955},{"date":"1397/04/21 12:50","price":953},{"date":"1397/04/21 13:10","price":951},{"date":"1397/04/21 13:20","price":955},{"date":"1397/04/21 13:30","price":959},{"date":"1397/04/21 13:40","price":966},{"date":"1397/04/21 13:50","price":971},{"date":"1397/04/21 14:00","price":968},{"date":"1397/04/21 14:10","price":976},{"date":"1397/04/21 14:30","price":971},{"date":"1397/04/21 14:40","price":972},{"date":"1397/04/21 15:00","price":971},{"date":"1397/04/21 15:10","price":969},{"date":"1397/04/21 15:30","price":962},{"date":"1397/04/21 15:40","price":958},{"date":"1397/04/21 15:50","price":960},{"date":"1397/04/21 16:00","price":957},{"date":"1397/04/21 16:30","price":958},{"date":"1397/04/21 16:40","price":956},{"date":"1397/04/21 16:50","price":954},{"date":"1397/04/21 17:00","price":956},{"date":"1397/04/21 17:10","price":958},{"date":"1397/04/21 17:20","price":959},{"date":"1397/04/21 17:30","price":960},{"date":"1397/04/21 17:40","price":958},{"date":"1397/04/21 17:50","price":960},{"date":"1397/04/21 18:00","price":963},{"date":"1397/04/21 18:20","price":965},{"date":"1397/04/21 18:50","price":967},{"date":"1397/04/21 19:00","price":963},{"date":"1397/04/21 19:10","price":964},{"date":"1397/04/21 19:20","price":961},{"date":"1397/04/21 19:30","price":962},{"date":"1397/04/21 19:40","price":961},{"date":"1397/04/21 19:50","price":963},{"date":"1397/04/21 20:10","price":965},{"date":"1397/04/21 20:20","price":963},{"date":"1397/04/21 20:40","price":965},{"date":"1397/04/21 20:50","price":966},{"date":"1397/04/21 21:00","price":967},{"date":"1397/04/21 21:10","price":966},{"date":"1397/04/21 21:20","price":964}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398