کمترین: 
873
بیشترین: 
893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
882
زمان: 
4/21 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 21 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 تیر 1397 , 882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 10:30","price":884},{"date":"1397/04/21 11:00","price":885},{"date":"1397/04/21 11:20","price":880},{"date":"1397/04/21 11:30","price":879},{"date":"1397/04/21 11:40","price":880},{"date":"1397/04/21 11:50","price":879},{"date":"1397/04/21 12:10","price":882},{"date":"1397/04/21 12:20","price":887},{"date":"1397/04/21 12:30","price":877},{"date":"1397/04/21 12:40","price":876},{"date":"1397/04/21 12:50","price":874},{"date":"1397/04/21 13:10","price":873},{"date":"1397/04/21 13:20","price":876},{"date":"1397/04/21 13:30","price":880},{"date":"1397/04/21 13:40","price":885},{"date":"1397/04/21 13:50","price":888},{"date":"1397/04/21 14:00","price":887},{"date":"1397/04/21 14:10","price":893},{"date":"1397/04/21 14:30","price":890},{"date":"1397/04/21 14:40","price":891},{"date":"1397/04/21 14:50","price":889},{"date":"1397/04/21 15:00","price":887},{"date":"1397/04/21 15:10","price":885},{"date":"1397/04/21 15:30","price":879},{"date":"1397/04/21 15:40","price":875},{"date":"1397/04/21 15:50","price":878},{"date":"1397/04/21 16:00","price":876},{"date":"1397/04/21 16:10","price":878},{"date":"1397/04/21 16:20","price":876},{"date":"1397/04/21 16:30","price":873},{"date":"1397/04/21 16:40","price":874},{"date":"1397/04/21 16:50","price":873},{"date":"1397/04/21 17:00","price":875},{"date":"1397/04/21 17:20","price":876},{"date":"1397/04/21 17:30","price":877},{"date":"1397/04/21 17:40","price":879},{"date":"1397/04/21 17:50","price":877},{"date":"1397/04/21 18:00","price":880},{"date":"1397/04/21 18:10","price":881},{"date":"1397/04/21 18:20","price":882},{"date":"1397/04/21 18:30","price":883},{"date":"1397/04/21 18:40","price":882},{"date":"1397/04/21 18:50","price":883},{"date":"1397/04/21 19:00","price":880},{"date":"1397/04/21 19:20","price":879},{"date":"1397/04/21 19:30","price":878},{"date":"1397/04/21 19:40","price":879},{"date":"1397/04/21 19:50","price":880},{"date":"1397/04/21 20:00","price":882},{"date":"1397/04/21 20:20","price":879},{"date":"1397/04/21 20:30","price":882},{"date":"1397/04/21 20:50","price":883},{"date":"1397/04/21 21:00","price":884},{"date":"1397/04/21 21:20","price":882}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398