کمترین: 
232
بیشترین: 
238
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
235
زمان: 
4/21 20:30
قیمت بات تایلند امروز 21 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 تیر 1397 , 235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 10:20","price":233},{"date":"1397/04/21 10:30","price":234},{"date":"1397/04/21 10:40","price":233},{"date":"1397/04/21 11:00","price":234},{"date":"1397/04/21 11:10","price":233},{"date":"1397/04/21 11:20","price":232},{"date":"1397/04/21 11:30","price":233},{"date":"1397/04/21 11:40","price":232},{"date":"1397/04/21 12:10","price":233},{"date":"1397/04/21 12:20","price":235},{"date":"1397/04/21 12:30","price":232},{"date":"1397/04/21 13:30","price":235},{"date":"1397/04/21 13:50","price":236},{"date":"1397/04/21 14:10","price":238},{"date":"1397/04/21 14:30","price":237},{"date":"1397/04/21 14:50","price":236},{"date":"1397/04/21 15:10","price":235},{"date":"1397/04/21 15:30","price":234},{"date":"1397/04/21 15:40","price":232},{"date":"1397/04/21 15:50","price":234},{"date":"1397/04/21 16:00","price":233},{"date":"1397/04/21 16:10","price":234},{"date":"1397/04/21 16:20","price":233},{"date":"1397/04/21 17:30","price":234},{"date":"1397/04/21 17:50","price":233},{"date":"1397/04/21 18:00","price":234},{"date":"1397/04/21 18:10","price":235},{"date":"1397/04/21 19:20","price":234},{"date":"1397/04/21 20:00","price":235},{"date":"1397/04/21 20:20","price":234},{"date":"1397/04/21 20:30","price":235}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398